Innkalling til instituttstyremøte mandag 12. juni 2017

Instituttstyremøte i møterom Bologna, i 2. etasje på Ullevål, fra kl. 12.15 - 15. Merk tiden!

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Vedtakssaker:

S 1/4/17 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 12. juni 2017:
… og  …
 

S 2/4/17 - Datoer for styremøter og -seminar høsten 2017

Saksdokument:
Fremleggsnotat

Forslag til vedtak:
Det fremlagte forslag til møteplan for høsten 2017 vedtas.

S 3/4/17 - Regnskapsrapport 1. tertial 2017

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med ledelseskommentar til regnskapsrapport per 1. tertial
Artsbasert regnskapsrapport                
Prosjektrapport

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner regnskapsrapporten per 1. tertial 2017.

S 4/4/17 - Tilsetting i stilling som postdoktor på det NFR-finaniserte prosjektet Constraints on syntactic variation: noun phrases in early Germanic languages
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat               
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.                                              

S 5/4/17 - Tilsetting i stilling som postdoktor ved det NFR-finansierte prosjektet Literary Citizens of the World. Tracing the transnational crossroads of books in Early Modern Norway (LitCit)
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                             
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 6/4/17 - Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat på det NFR-finansierte prosjektet BIODIAL
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:    
Fremleggsnotat       
Kunngjøring                                            
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til den foreslåtte innstillingen og tilsetter i henhold til denne.      

S 7/4/17 - Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat på prosjektet Cognitive Literary Studies 
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                             
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak: 
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 8/4/17 - Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat på prosjektet Literature, Cognition and Emotions 
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                             
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte søkerne
 

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 9/4/17 - Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat på prosjektet SynSem
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                             
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak: 
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 10/4/17 - Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat på prosjektet Traveling Texts
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                             
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak: 
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.                             

S 11/4/17 - Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis i nordisk språkspråkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Sakkyndig vurdering
Sorteringskomiteens vurdering
CV og publikasjonslister for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 12/4/17 - Skisser til Faglige prioriteringer III

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
De innsendte skissene - kun til styrets medlemmer

Forslag til vedtak:

Styret ved ILOS stiller seg bak at disse skissene kan få administrativ og annen støtte fra instituttet til å arbeide frem satsninger til fakultetets søknadsfrist 23. juni:

«Historisk språkvitenskap»

«Literature, Cognition and Emotion»

«Språklig handlekraft»

«Temporal Experiments»

 

Diskusjonssaker

D 1/4/17 - Ny stillingsplan for ILOS 2018-2022

Saksdokumenter:
Diskusjonsnotat

D 2/4/17 - Midlertidig stopp for opptak – bachelorstudieretning portugisisk

Saksdokumenter:
Diskusjonsnotat

Eventuelt

 

Ullevål, 6. juni 2017

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 6. juni 2017 23:19 - Sist endret 8. juni 2017 13:32