Innkalling til instituttstyreseminar og -møte mandag 13. februar 2017

Instituttstyreseminar og -møte i møterom 252 P.A. Munchs hus fra kl. 12.15 - 16. Ordinært styremøte fra kl. 15.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

12.15-15: Styreseminar

Ordinært styremøte fra kl. 15:

Orienteringssaker:

O-sak 1/1/17 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/1/17 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 13. februar 2017:
… og  …
 

S 2/1/17 - Utlysning av en stipendiatstilling for det NFR-finansierte prosjektet The Biopolitics of Disability, Illness, and Animality in Literary and Cultural Texts (BIODIAL)

Saksdokument:
Fremleggsnotat
Forslag til utlysningstekst

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til utlysningstekst for stipendiatstilling på prosjektet The Biopolitics of Disability, Illness, and Animality in Literary and Cultural Texts.

S 3/1/17 - Revisjon av ILOS’ stillingsplan 2014-2018

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat

Forslag til vedtak:
Styret ved ILOS vedtar å revidere stillingsplanen 2014 - 2018 slik:

Stillingsplanen utvides fra ti (10) stillinger til elleve (11) stillinger.

 

Stillingsplanens tre ikke-utlyste stillinger fordeles slik:

  • Fransk: en universitetslektor

  • Engelsk litteratur, amerikanske og britiske studier: to universitetslektorer

 

Eventuelt
 

Ullevål, 6. februar 2017

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Publisert 6. feb. 2017 14:50 - Sist endret 6. feb. 2017 14:50