Innkalling til instituttstyremøte mandag 13. mars 2017

Instituttstyremøte i møterom Bologna, i 2. etasje på Ullevål, fra kl. 12.15 - 14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/2/17 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/2/17 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 13. mars 2017:
… og  …
 

S 2/2/17 - ILOS' regnskap for 2016

Saksdokument:
Fremleggsnotat
Regnskapsrapport
Langtidsbudsjett

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' regnskap for 2016.

S 3/2/17 - ILOS' årsrapport om studiekvalitet for 2016

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Årsrapporten om studiekvalitet
Vedleggene til studiekvalitetsrapporten
 

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner ILOS’ studiekvalitetsrapport for 2016.

S 4/2/17 - Tildeling av midler fra Skipsreder Jahres fond for et britisk institutt ved Universitetet i Oslo
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 26, 4. ledd.

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat med forslag til innstilling
Søknadene

Forslag til vedtak:
Styret ved ILOS bevilger i henhold til det fremlagte forslaget.

S 5/2/17 - Tilsetting i en stilling som stipendiat innen fagområdet (post-)jugoslavisk litteratur og kultur, prosjektet "Post-Imperial Fictions"
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokmenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

Diskusjonssak

D 1/2/17 - Ny stillingsplan for ILOS 2018-2022

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat

 

Eventuelt

 

Ullevål, 6. mars 2017

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Publisert 6. mars 2017 17:15 - Sist endret 8. mars 2017 11:12