Innkalling til instituttstyremøte mandag 13. november 2017

Møterom: 389 P.A.Munchs hus.

Tid: 12.15-14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker

O-sak 1/7/17 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/7/17 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 13. november 2017:
… og  …
 

S 2/7/17 - Tilsetting i to faste stillinger som universitetslektor i engelsk litteratur, amerikanske og britiske studier

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og publikasjonslister for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 3/7/17 - Tilsetting i vikarstilling som universitetslektor (50 %) i tysk litteratur
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og publikasjonslister for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

Diskusjonssaker

D 1/7/17              ILOS’ årsplan for 2018

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utkast til årsplan
                                                                         

Eventuelt

 

Blindern, 7. november 2017

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 7. nov. 2017 14:52 - Sist endret 7. nov. 2017 14:52