Innkalling til instituttstyremøte mandag 24. april 2017

Instituttstyremøte i møterom Bologna, i 2. etasje på Ullevål, fra kl. 12.15 - 14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/3/17 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/3/17 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 24. april 2017:
… og  …
 

S 2/3/17 - Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat ved prosjektet ILLREP: Representations of Illness and Disability in Literary and Cultural Texts

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 3/3/17 - Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i italiensk litteratur og kultur

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Sakkyndig vurdering
Sorteringskomiteens vurdering
Kommentarer fra søkerne
CV og publikasjonslister for de innstilte søkerne
Forenklet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 4/3/17 - Innspill til satsninger under Faglige prioriteringer III

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
De innsendte skissene - kun til styrets medlemmer

Forslag til vedtak:

Styret ved ILOS stiller seg bak at disse skissene kan få administrativ og annen støtte fra instituttet til å arbeide frem satsninger til fakultetets søknadsfrist 23. juni:

«Historisk språkvitenskap»

«Temporal Experiments»

«Literature, Cognition and Emotion»

«Tekstkultur: Kunnskap, historie og formidling»

Denne skissen kan få støtte hvis FVA fra flere fag involveres: «Multilingualism and Multiculturalism in Central Europe»

Skissen «Språklig handlekaft» kan/kan ikke få støtte.

S 5/3/17 - ILOS' årsrapport for 2016

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Årsrapporten

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner ILOS' årsrapport for 2016.

S 6/3/17 - ILOS' årsrapport om forskning for 2016

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Årsrapporten om forskning

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner ILOS' årsrapport om forskning for 2016.

Diskusjonssak

D 1/3/17 - Ny stillingsplan for ILOS 2018-2022

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat

Vedlegg 1: HFs retningslinjer for stillingsplaner
Vedlegg 2: Mal for stillingsplaner
Vedlegg 3: Beskrivelser av fagmiljøene

 

Eventuelt

 

Ullevål, 18. april 2017

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Publisert 18. apr. 2017 17:29 - Sist endret 5. jan. 2021 12:11