Innkalling til instituttstyreseminar og -møte mandag 30. oktober 2017

Møte og seminar finner sted i møterom 389 P.A.Munchs hus.

Tid: 12.15-16.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker

O-sak 1/6/17 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/6/17 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 30. oktober 2017:
… og  …
 

S 2/6/17 - Fordeling av stipendiatstillinger

Saksdokument:
Fremleggsnotat
Søknader om stillinger, med forslag til utlysningstekster

Forslag til vedtak:
Instituttstyret

Instituttstyret ved ILOS vedtar å tildele instituttets nye stipendiatstillinger med oppstart i august 2018 til følgende forskningsmiljøer (avgjøres etter diskusjon i styret):

  1. ...
  2. ...
  3. ...

S 3/6/17 - Tilsetting i fast stilling som universitetslektor i fransk språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og publikasjonslister for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 4/6/17 - Tilsetting i vikarstilling som universitetslektor (50 %) i allmenn litteraturvitenskap
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og publikasjonslister for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 5/6/17 - Tilsetting i vikarstilling som universitetslektor (50 %) i britisk litteratur
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og publikasjonslister for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

Diskusjonssaker

D 1/6/17              ILOS’ budsjett for 2018

Saksdokumenter:
Diskusjonsnotat
                                              

D 2/6/17              ILOS’ stillingsplan

Saksdokumenter:
Diskusjonsnotat
Lederteamets bestilling til fagmiljøene
Fagmiljøenes innspill (samlet)                                          

 

Eventuelt

 

Blindern, 23. oktober 2017

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 23. okt. 2017 18:39 - Sist endret 24. okt. 2017 07:57