Protokoll fra instituttstyremøte mandag 13. februar 2017

Møtet ble satt kl. 14.50 og hevet kl. 15.40. 

Til stede: Karen Gammelgaard, Hans Petter Helland, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Giorgia d'Aprile Østvær, Kristin Bjørneboe Eide (vara), Jon Arild Olsen, Tora Bell og Sigrid Albert Rikheim.

Karina Kleiva (sekretær).

Orienteringssaker:

O-sak 1/1/17 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/1/17 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 13. februar 2017:
Julián Cosmes-Cuesta og  Gjertrud Flermoen Stenbrenden.
 

S 2/1/17 - Utlysning av en stipendiatstilling for det NFR-finansierte prosjektet The Biopolitics of Disability, Illness, and Animality in Literary and Cultural Texts (BIODIAL)

Saksdokument:
Fremleggsnotat
Forslag til utlysningstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til utlysningstekst for stipendiatstilling på prosjektet The Biopolitics of Disability, Illness, and Animality in Literary and Cultural Texts, med de endringer som kom frem i møtet.

S 3/1/17 - Revisjon av ILOS’ stillingsplan 2014-2018

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat

Vedtak:
Styret ved ILOS vedtar å revidere stillingsplanen 2014 - 2018 slik:

Stillingsplanen utvides fra ti (10) stillinger til elleve (11) stillinger.

 

Stillingsplanens tre ikke-utlyste stillinger fordeles slik:

  • Fransk språk: en universitetslektor

  • Engelsk litteratur, amerikanske og britiske studier: to universitetslektorer

 

Eventuelt

Julián Cosmes-Cuesta og  Gjertrud Flermoen Stenbrenden.

 

Publisert 14. feb. 2017 11:42 - Sist endret 14. feb. 2017 11:42