Protokoll fra instituttstyreseminar og -møte mandag 30. oktober 2017

Møtet satt kl. 12.15 og hevet kl. 15.10.

Til stede: Karen Gammelgaard, Jon Arild Olsen, Hans Petter Helland, Julián Cosmes-Cuesta (gikk kl. 14.05, etter at vedtakssakene var ferdig behandlet), Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Giorgia d'Aprile Østvær, Tor Erik Risvik Johnsen, Tora Andrea Valderhaug Bell og Sigrid Albert Rikheim.

Andre: Hanne Katinka Solhaug, Karina Kleiva (sekretær).

Under sak S 2/6/17 - Fordeling av stipendiatstillinger, meldte to representanter seg inhabile: Giorgia d'Aprile Østvær og Gjertrud Flermoen Stenbrenden, og gikk ut før saken ble behandlet.

Heidi Ekstrand fikk talerett under sak D 1/6/17. 

Orienteringssaker

O-sak 1/6/17 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

O-sak 2/6/17 - Årsplan for ILOS 2018 og vurdering av fagansvarligs rolle fremover

O-sak 3/6/17 - Orientering om faglige prioriteringer III

Vedtakssaker:

S 1/6/17 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 30. oktober 2017:
Giorgia d'Aprile Østvær og Hans Petter Helland
 

S 2/6/17 - Fordeling av stipendiatstillinger

Saksdokument:
Fremleggsnotat
Søknader om stillinger, med forslag til utlysningstekster

Vedtak:
Instituttstyret

Instituttstyret ved ILOS vedtar å tildele instituttets nye stipendiatstillinger med oppstart i august 2018 til følgende forskningsmiljøer:

  1. English Historical Linguistics: 1 ph.d.-stilling
  2. Literature, Rights, and Imagined Communities: 1 postdoktor-stilling (2,5 år)
  3. Temporal Experiments: Literary, Aesthetic, and Social Modes of Thinking and Living Time: 1 ph.d.-stilling
     

S 3/6/17 - Tilsetting i fast stilling som universitetslektor i fransk språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og publikasjonslister for de innstilte søkerne

Vedtak:
Styret slutter seg til flertallets forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 4/6/17 - Tilsetting i vikarstilling som universitetslektor (50 %) i allmenn litteraturvitenskap
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og publikasjonslister for de innstilte søkerne

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 5/6/17 - Tilsetting i vikarstilling som universitetslektor (50 %) i britisk litteratur
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og publikasjonslister for de innstilte søkerne

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

Diskusjonssaker

D 1/6/17              ILOS’ budsjett for 2018

Saksdokumenter:
Diskusjonsnotat
                                              

D 2/6/17              ILOS’ stillingsplan

Saksdokumenter:
Diskusjonsnotat
Lederteamets bestilling til fagmiljøene
Fagmiljøenes innspill (samlet)                                          

 

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Blindern, 30. oktober 2017

Giorgia d'Aprile Østvær

Hans Petter Helland

Av Karina Kleiva
Publisert 30. okt. 2017 15:49 - Sist endret 30. okt. 2017 15:49