Protokoll fra instituttstyremøtet mandag 4. september 2017

Møtet ble satt kl. 12.15 og avsluttet kl. 13.50.

Til stede: Karen Gammelgaard, Hans Petter Helland, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Giorgia d'Aprile Østvær, Jon Arild Olsen, Tor Erik Risvik Johnsen, Tora Andrea Valderhaug Bell. Sigrid Albert Rikheim fra kl. 13.

Andre: Johan Schimanski (gikk før behandlingen av vedtakssakene), Hanne Katinka Solhaug, Karina Kleiva (sekretær).

Orienteringssaker:

O-sak 1/5/17 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

O-sak 2/5/17 - HUMEVAL

Vedtakssaker:

S 1/5/17 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 4. september 2017:
Tor Erik Risvik Johnsen og Julián Cosmes-Cuesta.

S 2/5/17 - Prinsipper for tildeling av midler fra Skipsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved UiO

Saksdokument:
Fremleggsnotat

Vedtak:
Instituttstyret ved ILOS vedtar følgende prinsipper for tildeling av Jahremidler:

  1. Jahrefondets midler skal benyttes til fremme av studier av engelsk språk og britisk litteratur og kultur.
  2. Søker skal være ansatt ved ILOS. Fast vitenskapelig ansatte prioriteres foran midlertidig vitenskapelig ansatte.
  3. Lederteamet ved ILOS vurderer søknadenes faglige kvaliteter og innstiller for styret som vedtar tildeling av midler.
  4. Omsøkte tiltak skal være institusjonsbyggende og helst kunne tilføre fagmiljøet en ekstraverdi.
  5. I de tilfeller midler skal gå til studenttiltak, bør tiltakene gå til en gruppe studenter og ikke til enkeltstudenter.

         

S 3/4/17 - Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i britiske og amerikanske studier
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Sakkyndig vurdering
Én kommentar til den sakkyndige komiteens vurdering
Sorteringskomiteens vurdering
CV og publikasjonslister for de innstilte søkerne

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

Eventuelt:

Tor Erik Risvik Johnsen ba om at styret får informasjon om endringer i personalsituasjonen på instituttet.

 

Tor Erik Risvik Johnsen

Julián Cosmes-Cuesta

 

Av Karina Kleiva
Publisert 4. sep. 2017 16:21 - Sist endret 4. sep. 2017 16:21