Protokoll fra instituttstyremøte mandag 11. desember 2017

Møtet satt kl. 12.15, avsluttet kl. 14.30.

Til stede: Karen Gammelgaard, Jon Arild Olsen, Inger Birgit Østenstad, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Giorgia d'Aprile Østvær, Tor Erik Risvik Johnsen, Tora Andrea Valderhaug Bell og Sigrid Albert Rikheim.

Andre: Hanne Katinka Solhaug, Karina Kleiva (sekretær).

Under sak S 3/8/17 - Budsjett fikk Heidi Ekstrand talerett.

Orienteringssaker

O-sak 1/8/17 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

O-sak 2/8/17 - Faglige prioriteringer III - vedtak i Fakultetsstyret 15. desember

O-sak 3/8/17 - Tildeling til ILOS fra NFR

O-sak 4/8/17 - UiO-studenter ved universitetssenteret i St. Petersburg utvises fra Russland

 

Vedtakssaker:

S 1/8/17 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 11. desember 2017:
Giorgia d'Aprile Østvær og Gjertrud Flermoen Stenbrenden

S 2/8/17 - Møteplan for styrets møter våren 2018

Saksdokument:
Fremleggsnotat

Vedtak:
Det fremlagte forslaget til møteplan for våren 2018 vedtas.

S 3/8/17 - ILOS budsjett 2018

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med budsjettforslag for 2018
Tiltaksoversikt for 2018
Langtidsbudsjett 2018-2022

Vedtak:
Styret vedtar budsjettet for ILOS for 2018.

S 4/8/17 - ILOS' årsplan 2018-2020

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' årsplan 2018-2020 - oppdatert

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til årsplan for ILOS for 2018-2020 med de endringer som kom frem i møtet.

Diskusjonssaker:

D 1/8/17 - ILOS stillingsplan

Saksdokument:
Diskusjonsnotat

Vedlegg:
Fagmiljøenes innspill
Situasjonsbeskrivelse

 

Ingen saker under eventuelt.

 

Blindern, 11. desember 2017

Gjertrud Flermoen Stenbrenden

Giorgia d'Aprile Østvær

Av Karina Kleiva
Publisert 12. des. 2017 15:10 - Sist endret 12. juni 2018 14:36