Protokoll fra instituttstyremøtet mandag 13. mars 2017

Møtet ble satt kl. 12.15 og avsluttet kl. 14.20.

Til stede: Karen Gammelgaard, Hans Petter Helland, Atle Wold, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Giorgia d'Aprile Østvær, Tor Erik Risvik Johnsen, Jon Arild Olsen, Tora Bell og Sigrid Albert Rikheim.

Karina Kleiva (sekretær).

Andre: Heidi Ekstrand (gikk etter sak S2), Christian Janss (gikk etter sak S3), Mons Andreas F. Vedøy (under sak S3).

Habilitet: Representantene Atle L. Wold og Tora Bell erklærte seg inhabile under sak S4, og forlot rommet før behandlingen av saken.

Orienteringssaker:

O-sak 1/2/17 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/2/17 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 13. mars 2017:
Tor Erik Risvik Johnsen og  Atle L. Wold.
 

S 2/2/17 - ILOS' regnskap for 2016

Saksdokument:
Fremleggsnotat
Regnskapsrapport
Langtidsbudsjett

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' regnskap for 2016.
 

S 3/2/17 - ILOS' årsrapport om studiekvalitet for 2016

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Årsrapporten om studiekvalitet
Vedleggene til studiekvalitetsrapporten

Vedtak:
Styret godkjenner ILOS’ studiekvalitetsrapport for 2016.
 

S 4/2/17 - Tildeling av midler fra Skipsreder Jahres fond for et britisk institutt ved Universitetet i Oslo
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 26, 4. ledd.

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat med forslag til innstilling
Søknadene

Vedtak:
Styret ved ILOS bevilger i henhold til det fremlagte forslaget:

Søker

Formål

Beløp

Allott, Nick

Gjesteforelesning og nettverksbygging i Brighton

kr 4 000

Ebeling, Signe O.

Teaterbilletter, Yorkstudenter

kr 6 000

Kukkonen, Karin

Arkivreise til NY

kr 10 350

Lothe, Jakob

Publiseringsstøtte

kr 31 000

Thaisen, Jacob

Vit. ass.

kr 67 200

Wold, Atle

Studie-/forskningsopphold i Edinburgh

kr 25 000

SUM

 

kr 143 550

Styret vedtok dessuten å vedta kriterier for tildeling av støtte i god tid før neste mulige tildeling fra Jahre-fondet til et Britisk institutt ved UiO.
 

S 5/2/17 - Tilsetting i en stilling som stipendiat innen fagområdet (post-)jugoslavisk litteratur og kultur, prosjektet "Post-Imperial Fictions"
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokmenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte søkerne

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.
 

Diskusjonssak

D 1/2/17 - Ny stillingsplan for ILOS 2018-2022

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat

Eventuelt

Representanten Tor Erik Risvik Johnsen spurte om situasjonen innen Spansk/Portugisisk/Latin-Amerika. Instituttleder orienterte.
 

Tor Erik Risvik Johnsen og Atle L. Wold.

Publisert 14. mars 2017 12:52 - Sist endret 24. apr. 2017 11:22