Protokoll fra instituttstyremøte mandag 13. november 2017

Møtet ble satt kl. 12.15 og avsluttet kl. 14.

Til stede: Christian Janss, Jon Arild Olsen, Inger Birgit Østenstad, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Giorgia d'Aprile Østvær, Tor Erik Risvik Johnsen, Tora Andrea Valderhaug Bell og Sigrid Albert Rikheim.

Andre: Hanne Katinka Solhaug, Karina Kleiva (sekretær).

Under diskusjonssaken deltok fra lederteamet også Johan Schimanski, Tina Skouen og Mons Andreas Finne Vedøy.

Orienteringssaker

O-sak 1/7/17 - Tilsettingsprosesser ved ILOS, herunder også nytt om en personalsak.

Vedtakssaker:

S 1/7/17 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 13. november 2017:
Inger Birgit Østenstad og Tor Erik Risvik Johnsen.
 

S 2/7/17 - Tilsetting i to faste stillinger som universitetslektor i engelsk litteratur, amerikanske og britiske studier

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og publikasjonslister for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 3/7/17 - Tilsetting i vikarstilling som universitetslektor (50 %) i tysk litteratur
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og publikasjonslister for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

Diskusjonssaker

D 1/7/17              ILOS’ årsplan for 2018

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utkast til årsplan
                                                                         

Ingen saker under eventuelt

 

Blindern, 13. november 2017

Inger Birgit Østenstad

Tor Erik Risvik Johnsen

Av Karina Kleiva
Publisert 14. nov. 2017 09:51 - Sist endret 11. des. 2017 15:46