Protokoll fra instituttstyremøtet mandag 24. april 2017

Møtet ble satt kl. 12.15 og hevet kl. 14.45.

Til stede: Karen Gammelgaard, Hans Petter Helland, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Giorgia d'Aprile Østvær, Tor Erik Risvik Johnsen, Jon Arild Olsen, Tora Bell og Sigrid Albert Rikheim.

Karina Kleiva (sekretær).

Ingen saker til eventuelt.

Orienteringssaker:

O-sak 1/3/17 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

O-sak 2/3/17 - Søkertall fra Samordna opptak 2017

Vedtakssaker:

S 1/3/17 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 24. april 2017:
Julián Cosmes-Cuesta og Gjertrud Flermoen Stenbrenden
 

S 2/3/17 - Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat ved prosjektet ILLREP: Representations of Illness and Disability in Literary and Cultural Texts

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte søkerne

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 3/3/17 - Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i italiensk litteratur og kultur

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Sakkyndig vurdering
Sorteringskomiteens vurdering
Kommentarer fra søkerne
CV og publikasjonslister for de innstilte søkerne
Forenklet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslaget og innstiller kandidatene nummer 1 og 2 som foreslått av intervjukomiteen, og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 4/3/17 - Innspill til satsninger under Faglige prioriteringer III

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
De innsendte skissene - kun til styrets medlemmer

Vedtak:

Styret ved ILOS stiller seg bak at disse skissene kan få administrativ og annen støtte fra instituttet til å arbeide frem satsninger til fakultetets søknadsfrist 23. juni:

  • Historisk språkvitenskap
  • Temporal Experiments
  • Literature, Cognition and Emotion
  • Tekstkultur: Kunnskap, historie og formidling
  • Språklig handlekaft

Styret vil at forslagsstillerne skal sende inn reviderte skisser til behandling i styrets neste møte. Frist: 6. juni.

S 5/3/17 - ILOS' årsrapport for 2016

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Årsrapporten (ikke oppdatert etter møtet)

Vedtak:
Styret godkjenner ILOS' årsrapport for 2016 med de endringer som kom frem i møtet.

S 6/3/17 - ILOS' årsrapport om forskning for 2016

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Årsrapporten om forskning (ikke oppdatert etter møtet)

Vedtak:
Styret godkjenner ILOS' årsrapport om forskning for 2016 med de endringer som kom frem i møtet.

Diskusjonssak

D 1/3/17 - Ny stillingsplan for ILOS 2018-2022

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat

Vedlegg 1: HFs retningslinjer for stillingsplaner
Vedlegg 2: Mal for stillingsplaner
Vedlegg 3: Beskrivelser av fagmiljøene

 

Ullevål, 24. april 2017,

Julián Cosmes-Cuesta

Gjertrud Flermoen Stenbrenden

Av Karina Kleiva
Publisert 25. apr. 2017 11:27 - Sist endret 25. apr. 2017 11:27