Innkalling til instituttstyremøte mandag 15. oktober 2018

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/6/18 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/6/18 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 15. oktober 2018:
… og  …
S 2/6/18 - ILOS' regnskapsrapport for 2. tertial 2018
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med regnskapsrapport

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner regnskapsrapporten for 2. tertial 2018.

S 3/6/18 - Tilsetting i stilling som 50 % universitetslektor-/førstelektorvikar i allmenn litteraturvitenskap

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                          
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad og CV for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

Diskusjonssaker:

D 1/6/18              ILOS’ årsplan for 2019

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utkast til årsplan

Eventuelt

Blindern, 9. oktober 2018

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Publisert 9. okt. 2018 15:05 - Sist endret 9. okt. 2018 15:09