Innkalling til instituttstyremøte mandag 28. mai 2018

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/4/18 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

 

Vedtakssaker:

S 1/4/18 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 28. mai 2018:
.... og ....

S 2/4/18 - Møteplan høsten 2018

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat

Forslag til vedtak:
Det fremlagte forslag til møteplan for høsten 2018 vedtas.

S 3/4/18 - Regnskapsrapport 1. tertial 2018

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med ledelseskommentar til regnskapsrapport per 1. tertial
Artsbasert regnskapsrapport               

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner regnskapsrapporten per 1. tertial 2018.

S 4/4/18 - Tilsetting i to stillinger som postdoktor på prosjektet Probing the Boundaries

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                          
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 5/4/18 - ILOS' stillingsplan 2018-2022

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' stillingsplan 2018-2022
Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 3. mai 2018

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar ILOS' stillingsplan 2018-2022.

Eventuelt

Blindern, 22. mai 2018

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 22. mai 2018 16:25 - Sist endret 23. mai 2018 08:49