Protokoll fra instituttstyremøte mandag 12. februar 2018

Møtet satt kl. 12.15, avsluttet kl. 14.15.

Til stede: Karen Gammelgaard, Jon Arild Olsen, Inger Birgit Østenstad, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Kristin Bjørneboe Eide, Eugenia Alexandersen og Løvetann Ripoll.

Andre: Hanne Katinka Solhaug (fungerende sekretær).

Under sak S 2/1/18 ILOS' regnskap for 2017 fikk Heidi Ekstrand talerett.

Gjertrud Flermoen Stenbrenden erklærte seg inhabil under behandlingen av sak S 3/1/18 (Jahre-fondet) og forlot rommet da saken ble behandlet.

Orienteringssaker:

O-sak 1/1/18 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

O-sak 2/1/18 - Faglige prioriteringer III

O-sak 3/1/18 - Status for innmelding av studietilbud til HF

Vedtakssaker:

S 1/1/18 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 12. februar 2018:
Inger Birgit Østenstad og Kristin Bjørneboe Eide.
 

S 2/1/18 - ILOS' regnskap for 2017

Saksdokument:
Fremleggsnotat
Regnskapsrapport

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' regnskap for 2017.

S 3/1/18 - Tildeling av midler fra Skipsreder Jahres fond for et britisk institutt ved Universitetet i Oslo
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 26, 4. ledd.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med forslag til innstilling - kun til styrets medlemmer
Søknadene - kun til styrets medlemmer

Vedtak:
Styret ved ILOS bevilger i henhold til det fremlagte forslaget:

Søker Formål
Laila Berg Støtte til feltarbeid i Skottland
Hilde Hasselgård og Gjertrud Flermoen Stenbrenden m.fl. Workshop for fagmiljøene "Idiomaticity" og "English Historical Linguistics"
Fagansvarlig Jacob Thaisen Fagseminar for fagmiljøet i engelsk språk
Atle Wold Seminar med gjesteforeleser: Om kvinners rettigheter i Storbritannia i dag

Diskusjonssak

D 1/1/18 - Ny stillingsplan for ILOS 2018-2022

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Diskusjonsnotat

 

Eventuelt

Studentrepresentantene ønsker en mer utførlig orientering om situasjonen på portugisisk til neste styremøte.

Blindern, 12. februar 2018

Inger Birgit Østenstad

Kristin Bjørneboe Eide       

Av Hanne Katinka Solhaug
Publisert 13. feb. 2018 15:00 - Sist endret 13. feb. 2018 15:00