Protokoll fra instituttstyremøtet mandag 19. mars 2018

Møtet ble satt kl. 12.15 og avsluttet kl. 13.50.

Til stede: Karen Gammelgaard, Silje Susanne Alvestad, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hans Petter Helland, Kristin Bjørneboe Eide, Trine Skogset Ofitserova og Eugenia Alexandersen.

Andre: Karin Kukkonen (gikk etter orienteringssakene).
Fra administrasjonen: Mons Andreas F. Vedøy (kom kl. 12.30, gikk etter orienteringssakene), Hanne Katinka Solhaug, Karina Kleiva.

Orienteringssaker:

O-sak 1/2/18 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

O-sak 2/2/18 - Faglige prioriteringer III - orientering ved prosjektleder Karin Kukkonen

O-sak 3/2/18 - Portugisisk

O-sak 4/2/18 - Spansk

Vedtakssaker:

S 1/2/18 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 19. mars 2018:
Silje Susanne Alvestad og  Hans Petter Helland.
 

S 2/2/18 - Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat på prosjektet English Historical Linguistics

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                             
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte søkerne

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 3/2/18 - Tilsetting i vikarstilling som universitetslektor (50 %) i fransk litteratur

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                             
Kunngjøring
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

Alle innstilte søkere har doktorgrad. Den som ansettes, ansettes derfor som førstelektor.

S 4/2/18 - Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat på prosjektet Temporal Experiments

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                             
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte søkerne

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 5/2/18 - Tilsetting i stilling som postdoktor på prosjektet Literature, Rights and Imagined Communities

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                             
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte søkerne

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

Diskusjonssak

D 1/2/18 - Evaluering av vervet som fagansvarlig

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Evalueringen av fagansvarligs rolle ved ILOS

 

Eventuelt
Instituttleder orienterte om Det norske universitetssenteret i St. Petersburg.

 

Silje Susanne Alvestad og  Hans Petter Helland

Av Karina Kleiva
Publisert 12. apr. 2018 12:54 - Sist endret 23. apr. 2018 16:52