Protokoll fra instituttstyremøtet mandag 28. mai 2018

Møtet ble satt kl. 12.15 og avsluttet kl. 13.15.

Til stede: Karen Gammelgaard, Silje Susanne Alvestad, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hans Petter Helland, Kristin Bjørneboe Eide, Trine Skogset Ofitserova og Løvetann Ripoll.

Heidi Ekstrand fikk talerett under sak 3/4/18  - Regnskapsrapport 1. tertial 2018 og forlot møtet rett etter behandlingen av denne.

Andre: Hanne Katinka Solhaug (fungerende sekretær, ref.)

Orienteringssaker

O 1/4/19 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/4/18 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 28. mai 2018:
Kristin Bjørneboe Eide og Gjertrud Flermoen Stenbrenden.

 

S 2/4/18 - Møteplan høsten 2018

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat

Vedtak:
Det fremlagte forslag til møteplan for høsten 2018 vedtas.

 

S 3/4/18 - Regnskapsrapport 1. tertial 2018

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med ledelseskommentar til regnskapsrapport per 1. tertial
Artsbasert regnskapsrapport               

Vedtak:
Styret godkjenner regnskapsrapporten per 1. tertial 2018.

 

S 4/4/18 - Tilsetting i to stillinger som postdoktor på prosjektet Probing the Boundaries

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                          
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte søkerne

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

 

S 5/4/18 - ILOS' stillingsplan 2018-2022

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' stillingsplan 2018-2022 - oppdatert etter styremøtet
Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 3. mai 2018

Vedtak:
Instituttstyret vedtar ILOS' stillingsplan 2018-2022.

 

Ingen saker under eventuelt
 

Blindern, 28. mai 2018

Kristin Bjørneboe Eide  

Gjertud Flermoen Stenbrenden
 

Av Hanne Katinka Solhaug
Publisert 30. mai 2018 09:22 - Sist endret 30. mai 2018 09:22