Innkalling til instituttstyremøte mandag 14. oktober 2019

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O 1/5/19 - Utlysning av ph.d.-stillinger

O 2/5/19 - Forskningsstipend til studenter

O 3/5/19 - Budsjett 2020 - foreløpige rammer
Saksdokument:
ILOS' foreløpige rammer

Diskusjonssaker:

D 1/5/19 - Styrets rolle i ansettelsessaker, med jurist Greta Holm
Saksdokument:
Fremleggsnotat

D 2/5/19 - Evaluering av ordningen med midler til fagmiljøene
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Oversikt over tildelte og brukte midler i 2019

D 3/5/19 - Evaluering av ordningen med midler til strategiske utdanningstiltak
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Oversikt over tildelte og brukte midler i 2019

D 4/5/19 - Første utkast ILOS' årsplan 2020
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utkast til årsplan

Vedtakssaker:

S 1/5/19 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 14. oktober 2019:
… og  …
 

S 2/5/19 - ILOS' regnskapsrapport 2. tertial 2019

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med regnskapsrapport                              

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner regnskapsrapporten for 2. tertial 2019.

S 3/5/19 - Tildeling av midler fra Skipsreder Jahres fond for et britisk institutt ved Universitetet i Oslo
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 26, 4. ledd.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med forslag til innstilling 
Søknadene 

Forslag til vedtak:
Styret ved ILOS bevilger i henhold til det fremlagte forslaget.

Eventuelt

Blindern, 7. oktober 2019
 

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 7. okt. 2019 17:52 - Sist endret 7. okt. 2019 17:52