Protokoll fra instituttstyremøtet mandag 2. september 2019

Møtet ble satt kl. 12.15 og hevet kl. 13.50.

Til stede: Karen Gammelgaard, Claudia Lingscheid, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud F. Stenbrenden, Hans Petter Helland, Kristin Bjørneboe Eide, Løvetann Thomas Ripoll og Elise Margarethe Lystad (gikk kl. 13.45).

Forfall: Jon Arild Olsen og vara.

Andre: Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).

Orienteringssaker:

O-sak 1/4/19 - Semesterstart 2019

O-sak 2/4/19 - Vernerunde ved ILOS 2019
Saksdokument:
Rapport fra vernerunde ved ILOS våren 2019

Vedtakssaker:

S 1/4/19 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 2. september 2019:

Kristin B. Eide og Gjertrud F. Stenbrenden

S 2/4/19 - Tilsetting i en stilling som førsteamanuensis i litteratur og kultur i den spansktalende verden
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Sakkyndig komités rapport
Merknader fra søkerne
Sorteringskomiteens rapport
Merknader fra søkerne
CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.
 

S 3/4/19 - Tilsetting i en stilling som førsteamanuensis i moderne spansk språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Sakkyndig komités rapport
Kommentarer fra søkerne
Sorteringskomiteens rapport
CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Opprinnelig vedtaksforslag:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

Representantene Julián Cosmes-Cuesta og Løvetann Thomas Ripoll fremmet et motforslag:

Søker innstilt som nummer én blir stående, mens styret vedtar å snu rekkefølgen på søkerne innstilt som nummer to og tre, og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

Det ble stemt over motforslaget. Motforslaget vant med seks stemmer (Lingscheid, Cosmes-Cuesta, Stenbrenden, Helland, Bjørneboe Eide og Thomas Ripoll) mot én stemme (Gammelgaard). Det opprinnelige forslaget falt dermed bort.

Motforslaget ble vedtatt.

Ingen saker under eventuelt.


Blindern, 3. september 2019
 

Kristin B. Eide

Gjertrud F. Stenbrenden

Av Karina Kleiva
Publisert 3. sep. 2019 11:27 - Sist endret 3. sep. 2019 11:27