Protokoll fra instituttstyremøtet mandag 11. november 2019

Møtet ble satt kl. 12.15 og hevet kl. 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Jon Arild Olsen, Silje S. Alvestad, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud F. Stenbrenden, Hans Petter Helland, Kristin Bjørneboe Eide, Løvetann Thomas Ripoll og Herman Gabrielsen.

Andre: Christian Janss (under diskusjonssak 1 og 2), Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).

Vedtakssaker:

S 1/6/19 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 11. november 2019:

Hans Petter Helland og  Løvetann Ripoll.

S 2/6/19 - Tilsetting i stilling som 50 % universitetslektor-/førstelektorvikar i fransk litteratur
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                          
Kunngjøring
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad og CV for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering, og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

Diskusjonssaker:

D 1/6/19 - Økonomisk ramme for ILOS 2020
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utkast til tiltaksbudsjett for 2020

D 2/6/19 - Andre utkast ILOS' årsplan 2020
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utkast til årsplan
Innsendte innspill til årsplanen fra ILOS-ansatte

D 3/6/19 - Strategi for fordeling av fakultetsfinansierte ph.d.-stillinger uten føringer?
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat

Saken ble utsatt.
 

Ingen saker under eventuelt.

Blindern, 11. november 2019

Hans Petter Helland

Løvetann Ripoll

Av Karina Kleiva
Publisert 12. nov. 2019 14:55 - Sist endret 12. nov. 2019 14:55