Protokoll fra instituttstyremøtet mandag 14. oktober 2019

Møtet ble satt kl. 12.15 og hevet kl. 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud F. Stenbrenden, Hans Petter Helland, Kristin Bjørneboe Eide, Løvetann Thomas Ripoll og Herman Gabrielsen.

Forfall: Silje S. Alvestad og vara.

Andre: Greta Holm (tom. D 1/5/19), Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).

Gjertrud F. Stenbrenden forlot møtet under behandlingen av S 3/5/19.

Orienteringssaker:

O 1/5/19 - Utlysning av ph.d.-stillinger

O 2/5/19 - Forskningsstipend til studenter

O 3/5/19 - Budsjett 2020 - foreløpige rammer
Saksdokument:
ILOS' foreløpige rammer

Diskusjonssaker:

D 1/5/19 - Styrets rolle i ansettelsessaker, med jurist Greta Holm
Saksdokument:
Fremleggsnotat

Greta Holms presentasjon fra styremøtet

D 2/5/19 - Evaluering av ordningen med midler til fagmiljøene
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Oversikt over tildelte og brukte midler i 2019

D 3/5/19 - Evaluering av ordningen med midler til strategiske utdanningstiltak
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Oversikt over tildelte og brukte midler i 2019

D 4/5/19 - Første utkast ILOS' årsplan 2020
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utkast til årsplan

Vedtakssaker:

S 1/5/19 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 14. oktober 2019: Kristin Bjørneboe Eide og Julián Cosmes-Cuesta  

S 2/5/19 - ILOS' regnskapsrapport 2. tertial 2019

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med regnskapsrapport                           

Vedtak:
Styret godkjenner regnskapsrapporten for 2. tertial 2019.

S 3/5/19 - Tildeling av midler fra Skipsreder Jahres fond for et britisk institutt ved Universitetet i Oslo
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 26, 4. ledd.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med forslag til innstilling 
Søknadene 

Vedtak:
Styret ved ILOS bevilger i henhold til det fremlagte forslaget.

Ingen saker under eventuelt.


Blindern, 15. oktober 2019

Kristin Bjørneboe Eide

Julián Cosmes-Cuesta

 

Av Karina Kleiva
Publisert 15. okt. 2019 11:44 - Sist endret 15. okt. 2019 11:44