Innkalling til instituttstyremøte mandag 26. oktober 2020

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Orienteringssaker:

O-sak 1/8/20 - Ansettelsessaker på ILOS

O-sak 2/8/20 - Ny instituttleder

Vedtakssaker:

S 1/8/20 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 26. oktober 2020:
… og  …

S 2/8/20 - ILOS' regnskapsrapport 2. tertial 2020

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat 
Prognosenotat T2                            

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner regnskapsrapporten for 2. tertial 2020.

S 3/8/20 - Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat på det NFR-finansierte prosjektet  «National Values and Political Reforms in Post-Maidan Ukraine» (VALREF).

Saksdokument:
Fremleggsnotat
Kunngjøringstekst

Forslag til vedtak:
Styret ved ILOS godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøringstekst for stipendiatstilling på prosjektet  «National Values and Political Reforms in Post-Maidan Ukraine» (VALREF).

S 4/8/20 - Tilsetting i postdoktorstilling på NFR-prosjektet Fakespeak
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

S 5/8/20 - Tildeling av stipendiatstillinger
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 26.4.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Søknadene

Forslag til vedtak:
Styret vedtar i henhold til lederteamets innstilling.

Diskusjonssaker

D 1/8/20 - Økonomisk ramme for ILOS 2021
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utkast til tiltaksbudsjett for 2021
Langtidsprognose for ILOS - uten øremerkede tiltak

D 2/8/20 - Revisjon av ILOS' stillingsplan 2018-2022

Saksdokument:
Diskusjonsnotat

 


Blindern, 19. oktober 2020

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 19. okt. 2020 17:04 - Sist endret 20. okt. 2020 15:49