Det innkalles til INSTITUTTSTYREMØTE

mandag 9. februar 2009 kl. 12.15, Niels Treschows hus rom 1132

En styrerepresentant som er forhindret fra å møte, bes selv sørge for at vararepresentant møter.


Saksliste:

Orienteringssaker:

Arbeidet med bachelor-porteføljen ved Det humanistiske fakultet


Vedtakssaker:

S01/09 Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøte 15. desember 2008
Sakspapir:
Protokoll fra instituttstyremøtet 15. desember 2008 (MerK: Spør administrasjonen for arkiv for styredokumenter eldre enn 2009. Tatt av nettsider i 2011)
Forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes.


S02/08 Årsregnskap 2008
Sakspapirer:
Årsregnskap 2008 for ILOS
Notat av 02.02.09

Forslag til vedtak:
Årsregnskap 2008 godkjennes.


S03/09 Budsjett 2009 Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Sakspapir:
Forslag til budsjett basisvirksomheten 2009
Notat fra instituttleder og administrativ leder datert 02.02.09
Forslag til budsjett for 2009 for eksternt finansiert blir delt ut i møtet.

Forslag til vedtak:
Budsjettforslaget vedtas


Eventuelt

 

Blindern, 2. februar 2009


Kjersti Bale
Instituttleder


Jan-Børge Tjäder
Administrativ leder