Det innkalles til intituttstyremøte

 
mandag 14. desember 2009 kl. 12.15, Niels Treschows hus rom 1132
 

Representanter som er forhindret fra å møte sørger selv for at vararepresentant møter og gir beskjed til administrativ leder om grunne til frafallet.

Orienteringssak: Styret orienteres. Det er rom for diskusjon og spørsmål, men ingen vedtak fattes eller protokolleres.

Vedtakssak: Sakspapirene skal inneholde et vedtaksforslag som sendes ut i forkant av møtet og ende i et protokollert vedtak.

 
Saksliste
Orienteringssak:

a) Arbeidet med ILOS’ masterprogrammer v/ undervisningsleder

b) Rapport fra vernerunde 2009 (Samt skjema benyttet under vernerunde)

 
Vedtakssaker:

S36/09 Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøtet 30. november 2009

Sakspapir:

Protokoll fra styremøtet 30. november 2009

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes

S37/09 Organisering av programråd og studieretninger ved ILOS - prøveordning

Sakspapir:

Revidert notat fra undervisningsleder om organisering av undervisningen ved ILOS

Forslag til vedtak:

Programråd og studieretninger organiseres som foreslått i undervisningsleders notat.

S 38/09 Strategidokument for Universitetet i Oslo 2010- 2020 – innspill til høringsuttalelse fra styret ved ILOS

Sakspapirer:

Innspill fra styrets medlemmer sendt på sirkulasjon før møtet                    

Det vises for øvrig til saksdokumenter utsendt til styremøtet 30. november 2009

Forslag til vedtak:

Ledelsen utarbeider et utkast til høringsuttalelese bl.a. på bakgrunn av de

innkomne innspillene.

 
Diskusjonssak:

S39/09 Egenevaluering
Sakspapirer:

Det er ikke utarbeidet saksdokumenter

 
Eventuelt
 
 
Blindern 7. desember 2009
 
Kjersti Bale
instituttleder
 
Jan-Børge Tjäder

administrativ leder