Det innkalles til intituttstyremøte

mandag 19. oktober 2009 kl. 12.15, Niels Treschows hus rom 1132

En styrerepresentant som er forhindret fra å møte, bes selv sørge for at vararepresentant møter.

Orienteringssak: Saken til orientering. Betyr at styret orienteres. Det er rom for diskusjon og spørsmål, men ingen vedtak fattes eller protokolleres.

Vedtakssak: Saken til vedtak. Sakspapirene skal inneholde et vedtaksforslag som sendes ut i forkant av møtet og ende i et protokollert vedtak.

Det foreslås at vedtakssakene behandles før orienteringssakene i dette møtet, fordi sistnevnte er mer omfattende.

Saksliste:

Vedtakssaker:

S25/09 Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøte 21. september 2009

Sakspapir:
Protokoll fra styremøtet 21. september 2009

Forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes.

S26/09 Regnskap pr. 30. september
Sakspapirer:

Regnskapsrapport til styret pr. 30.09.09 (exel)

Notat til regnskapsrapport (pdf)

Forslag til vedtak:
Regnskap pr 30. september 2009 godkjennes.

Orienteringssaker:

a Status for arbeidet med ILOS’ program- og studieretningportefølje (bachelor).
Undervisningsleder orienterer.
b Informasjon om kriteriene for tildeling av forskningsmidler
Forskningsleder orienterer
c Om Universitetet i Oslos strategiplan
Instituttleder orienterer


Eventuelt


Blindern, 12. oktober 2009

Kjersti Bale
instituttleder

Jan-Børge Tjäder
administrativ leder