Det innkalles til intituttstyremøte

mandag 21. september 2009 kl. 13.15, Niels Treschows hus rom 1132

En styrerepresentant som er forhindret fra å møte, bes selv sørge for at vararepresentant møter.

Orienteringssak: Saken til orientering. Betyr at styret orienteres. Det er rom for diskusjon og spørsmål, men ingen vedtak fattes eller protokolleres.Vedtakssak: Saken til vedtak. Sakspapirene skal inneholde et vedtaksforslag som sendes ut i forkant av møtet og ende i et protokollert vedtak.

Sak 23 og 24 holdes for lukkede dører. Sakspapirene er konfidensielle.


Saksliste:

Vedtakssaker:

S21/09 Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøte 31. august 2009

Sakspapir:
Protokoll fra styremøtet 31. august 2009

Forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes.

S22/09 Regnskap pr. 31. august 2009 – 2. tertial med prognose for resten av året

Sakspapirer:
Som varslet i styremøte 31. august leveres utvidet regnskapsrapport med prognose til fakultetet 21. september. Saksdokumenter fremlegges derfor i møte.

Forslag til vedtak:
Regnskap pr 31. august 2009 godkjennes.

S23/09 Innstilling av faglig leder for forskningsområdet ”Kulturelle
transformasjoner i globaliseringens tidsalder” (forsker SKO 1109)

Sakspapirer:
Utlysningstekst for stillingen
Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
Innstillingskomiteens innstilling datert 8. august 2009 sendes i separat post til styremedlemmene

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner innstillingen.
Innstillingen oversendes fakultetet for endelig tilsettingsvedtak.

S24/09 Tilsetting av seks stipendiater (SKO 1017) knyttet til det tverrfakultære forskningsfeltet Kultrans

Sakspapirer:
Utlysningstekst for stillingene
Retningslinjer for tilsetting som stipendiat
Innstillingskomiteens innstilling datert 8. september 2009 sendes i separat post til styremedlemmene

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner innstillingen.
Innstillingen oversendes fakultetet for endelig tilsettingsvedtak.

Eventuelt


Blindern, 11. september 2009


Kjersti Bale
Instituttleder

Irene Solvang Ryan
Fung. administrativ leder