Det innkalles til instituttstyremøte

mandag 27. april 2009 kl. 12.15, Niels Treschows hus rom 1132

En styrerepresentant som er forhindret fra å møte, bes selv sørge for at vararepresentant møter.

 
Saksliste:
 
Vedtakssaker:
 
S07/09 Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøte 23. mars 2009
Sakspapir:
Protokoll fra styremøtet 23. mars 2009
 
Forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes.
 
 
S08/09 Regnskap pr. 31. mars 2009
Sakspapirer:
Ettersendes
 
Forslag til vedtak:
Regnskap pr 31. mars 2009 godkjennes.
 
 
S09/09 Høringsuttalelse om bachelor-porteføljen ved Det humanistiske fakultet
Sakspapirer:
Diskusjonsnotat om bachelor-porteføljen ved Det humanistiske  fakultet

Innsendte høringsuttalelser som instituttleder har mottatt kopi av:
(Se protokoll for lenker til dokumentene under)
 
Program for europeiske og amerikanske studier
Program for estetiske studier 
Program for litteraturstudier 
Program for språk 
Undervisningsavdeling allmenn litteraturvitenskap 
Undervisningsavdeling engelsk språk 
Undervisningsavdeling italiensk 
Undervisningsavdeling tysk og germansk 
Vitenskapelig ansatte i språk ved ILOS
Om språkfagene ved ILOs og ILN
  
 
Forslag til vedtak:
Vedtaket formuleres i styrets møte.
 
 
S10/09 Utlysningstekst for stilling i portugisisk språk      
Sakspapirer:
Forslag til utlysningstekst for stilling i portugisisk språk (norsk og engelsk versjon).
 
Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til utlysningstekst.
 
 
Eventuelt
 

Blindern, 17. april 2009  
 
Kjersti Bale                
Instituttleder
 
Jan-Børge Tjäder
Administrativ leder