Det innkalles til intituttstyremøte

mandag 30. november 2009 kl. 12.15, Niels Treschows hus rom 1132

Vi regner med at møtet vil vare ca 1 time lengre enn vanlig.
Innledende diskusjoner og budsjett går for lukkede dører.
 
Representanter som er forhindret fra å møte sørger selv for at vararepresentant møter og gir beskjed til administrativ leder om grunne til frafallet.
Orienteringssak: Styret orienteres. Det er rom for diskusjon og spørsmål, men ingen vedtak fattesbeller protokolleres.
Vedtakssak: Sakspapirene skal inneholde et vedtaksforslag som sendes ut i forkant av møtet og ende i et protokollert vedtak.
Det foreslås at vedtakssakene behandles før orienterings og diskusjonssakene i dette møtet fordi de sistnevnte er mer omfattende.
 
Saksliste
Vedtakssaker:
S28/09 Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøtet 19. oktober 2009

Sakspapir:
Protokoll fra styremøtet 19. oktober 2009
Forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes

S29/09 Regnskap pr 31. oktober 2009

Sakspapir:
Regnskapsrapport pr. 31. oktober 2009
Kommentarer til regnskapsrapporten
Forslag til vedtak:
Regnskapet pr 31. oktober 2009 godkjennes
 
S 30/09 Søknad om økonomisk støtte til Eurogr@m II

Sakspapirer:
Notat fra Cathrine Fabricius Hansen av 20. november 2009
Notat fra administrativ leder av 23. november 2009
Forslag til vedtak:
Prosjektet dimensjoneres i henhold til den eksterne bevilgningen

S31/09 Stilling som 1. amanuensis i tysk litteratur

Sakspapirer:
Ettersendes til styrets medlemmer
 
Orienteringssaker:
a)      Utlysning av post doc på prosjektet ” Forhandlinger og strid. Kjønn og verdsetting i kunst, estetikk og kulturell offentlighet   ” – utlysningstekst
b)      Notat om etter og videreutdanning
 
Diskusjonssaker:
 
S32/09 Strategidokument for Universitetet i Oslo 2010- 2020

Sakspapirer:
Følgebrev til høringsdokumentet
Høringsdokument for UiOs strategi 2010-2020

S33/09 Handlingsplan for ILOS 2010-2012

Sakspapirer:
Handlingsplan for ILOS 2010-2012
Referater fra gruppearbeidene på instituttseminaret 7. september 2009
Fire høringsuttalelser
 
S34/09 Budsjettutkast for ILOS 2010

Sakspapir:
Første utkast til budsjett for ILOS 2010
 
S35/09 Utkast til organisering av programråd og studieretninger ved ILOS

Sakspapir:
Notat fra undervisningsleder om organisering av undervisningen ved ILOS
 
 
Eventuelt
 
 
Blindern 23. november 2009 

Kjersti Bale
instituttleder
 
Jan-Børge Tjäder
administrativ leder