Protokoll fra instituttstyremøte 9. februar 2009 

Til stede: Kjersti Bale (instituttleder), Anne Birgitte Rønning, Hildegunn Dirdal, Helle Linné Eriksen, Pål Riis, Pål Kolstø, Hilde Hasselgård, Elise Auke, Anette Melby, Jan-Børge Tjäder (sekr.)
                       
Andre: Antin Fougner Rydning (forskningsleder), Knut Andreas Grimstad (undervisningsleder), Hilde Hjelle (økonomileder), Irene Ryan (studieleder)
 
Møtet ble satt kl. 12.15 og hevet 14.00.
 
Det var ingen kommentarer til innkalling eller saksliste.
 
 
Orienteringssaker:

Arbeidet med bachelor-porteføljen ved Det humanistiske fakultet

Instituttleder orienterte om arbeidet med endringer i bachelorporteføljen. 

I første omgang overføres programansvaret for BA-programmene til instituttene. Programledere utpekes av instituttleder. Med oppstart H 2010 endres programstrukturen for å demme opp for utfordringer som frafall, svakrekruttering og knappe ressurser. Instituttene vil bli bedt om å komme med høringsuttalelser til et forslag til modell som er under utarbeidelse ved fakultetet.

 
Vedtakssaker:
 
S01/09 Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøtet 15. desember 2008
Sakspapir:
Protokoll fra styremøtet 15. desember 2008 (MERK: Eldre styredokumenter fra før 2009 er ikke på nett. Spør administrasjonen ved behov for tilgang til dokumenter)
                       
Vedtak:
Protokoll fra instituttstyremøtet 15. desember 2008 ble godkjent.
 
S02/09 Årsregnskap 2008
Sakspapirer:
Årsregnskap 2008 for ILOS
Notat av 02.02.09
 
Administrasjonen gjorde rede for regnskapet for 2008. Resultatet på ca NOK 0,5 mill var bedre enn forventet.
 
Årsaken til at det beregnede underskuddet er lavere enn anslått var høyere inntekter, særlig større sykepengerefusjoner mot slutten av året. I løpet av året ble inntektene fra EVU betydelig større. I forbindelse med omlegging av administrasjonen av stipendiatene fikk også instituttet økte inntekter. I tillegg fikk instituttet også støtte fra fakultetet for å kunne nedbetale underskuddet raskere.
 
Vedtak:
Årsregnskapet for 2008 godkjennes.
 

S03/09 Budsjett 2009 Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Sakspapir:
Forslag til budsjett basisvirksomheten 2009
Notat fra instituttleder og administrativ leder datert 02.02.09
Forslag til budsjett for 2009 for eksternt finansiert virksomhet

Instituttets økonomiske rammebetingelser har endret seg betraktelig fra 2008 til 2009. De viktigste årsakene er et svært kostbart lønnsoppgjør i 2008. Arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er også blitt øket. Det er ikke kompensert for disse økte utgiftene i tildelingene fra departementet. Videre antas det å bli sterk reduksjon i forventede inntekter. Reduksjonene er bl.a. knyttet til lavere inntekter innen EVU og eksternt finansierte prosjekter.

Som følge av de endrede rammebetingelsene vil budsjettet for 2009 være noe strammere enn for 2008. Det er imidlertid satt av samme beløp til ordinære forskningsmidler i år som i fjor. Det forventes at småforskmidlene fra fakultetet vil bli noe redusert i år. Det er grunn til å se nærmere på time- og hjelpelærerbudsjettet. Det må vurderes nøye hvilke emner som blir satt opp med timelærere. I forbindelse med gjennomgangen av bachelorporteføljen er det naturlig å se på det tilbudet instituttet gir studentene.

Vedtak:
Budsjettforslaget 2008 vedtas. Ledelsen får fullmakt til å foreta tekniske endringer i budsjettet dersom det er behov for det.

.
Eventuelt      
 
Det var ikke meldt noen saker til eventuelt.
 
 
Merknadsfrist: 17. februar 2009
 
 
Blindern, 9. februar 2009 
 
Kjersti Bale 
Instituttleder
 
Jan-Børge Tjäder
Adm.leder