Protokoll fra instituttstyremøte 14. desember 2009

Til stede: Kjersti Bale (instituttleder), Anne Birgitte Rønning, Heinz-Peter Prell, Helle Linné Eriksen, Hildegunn Dirdal, Pål Riis, Hilde Hasselgård, Sigurd Dyste, Jan-Børge Tjäder (sekretær)

Andre: Undervisningsleder Knut Andreas Grimstad under orienteringssak a) og vedtakssak S 37/09

Fravær: Elise Auke, Pål Kolstø, Anette Melby

Møtet ble satt kl. 12.15 og hevet kl. 14.15. Det var ingen kommentarer til innkallingen.

Det ble meldt en tilleggssak: S40/09 ”Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet ’Translation and Reception of Literature and Film From/ Into Hispanic Contexts’ ved ILOS. Saken behandles før diskusjonssaken


Orienteringssaker:

a) Arbeidet med ILOS’ masterprogrammer

Undervisningsleder gjorde rede for tidsplanen for arbeidet med masterprogrammene. Endringene vil være på programstrukturnivå. Fristen for ferdigstillelse er satt til 18. juni 2010. Det vil bli utarbeidet et høringsnotat som sendes ut medio april for styrebehandling i mai. Styret vil diskutere saken før høringsnotatet blir sendt ut.

b) Rapport fra vernerunde 2009 (Word-dokument. Spør administrasjonen for kopi av dokumentet, ved behov.)

Administrativ leder gjorde rede for funnene i vernerunden for 2009. Det fysiske arbeidsmiljøet har blitt bedret etter vernerunden i 2006. Denne gangen ble rundene gjennomført av verneombud, ledelse og Teknisk avdeling. Dette var et meget vellykket samarbeid. Svært mange melder om dårlig luftkvalitet. En del melder om trekk fra vinduer og problemer med å åpne og lukke vinduene. Individuelle behov ivaretas etter hvert som verneombud eller ledelse får melding om det.

Rapporten oversendes LAMU (lokalt arbeidsmiljøutvalg).


Vedtakssaker:

S36/09 Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøte 30. november 2009

Sakspapir:
Protokoll fra styremøtet 30.november 2009

Vedtak:
Protokoll fra instituttstyremøtet 30. november 2009 ble godkjent.

S37/09 Organisering av programråd og studieretninger ved ILOS - prøveordning

Sakspapir:
Revidert notat fra undervisningsleder om organisering av undervisningen ved ILOS (Word-dokument. Spør administrasjonen for kopi av dokumentet, ved behov.)

 

Styret understreket viktigheten av symmetri mellom de to programmene.
Ordningen evalueres etter ett år.

Vedtak:
Saken avgjøres på sirkulasjon etter at forslagene til endringer og tillegg er innarbeidet i prøveordningen.

S 38/09 Strategidokument for Universitetet i Oslo 2010- 2020 – innspill til høringsuttalelse fra styret ved ILOS

Sakspapirer:
Innspill fra styrets medlemmer sendt på sirkulasjon før møtet

Det vises for øvrig til saksdokumenter utsendt til styremøtet 30. november 2009

Det var ikke kommet inn noen innspill fra styrets representanter i forkant av møtet.

Det avholdes et møte hvor innholdet i en høringsuttalelse vil være tema. Ledelsen utarbeider en uttalelse på bakgrunn av diskusjonen i møtet.

Vedtak:
Saken behandles i styrets møte 25. januar 2010.


Tilleggssak:

S40/09 Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet ’Translation and Reception of Literature and Film From/ Into Hispanic Contexts’ ved ILOS.

Sakspapir:
Innstilling fra sakkyndig komité

Vedtak:
Styret slutter seg til den sakkyndiges vurdering og oversender innstillingen til tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger for endelig behandling.

Diskusjonssaker:

S39/09 Egenevaluering

Sakspapirer:
Det er ikke utarbeidet saksdokumenter

Styret diskuterte sin egen innsats i forhold til følgende tema:

Eventuelt

Det var ikke meldt noen saker til eventuelt

Neste styremøte: 25. januar 2010 kl. 12.15 rom 1132 Niels Treschows hus

 

Blindern, 15. desember 2009

Kjersti Bale
instituttleder

Jan-Børge Tjäder
administrativ leder