Protokoll fra instituttstyremøte 19.oktober 2009

 
Til stede: Kjersti Bale (instituttleder), Anne Birgitte Rønning, Heinz Peter Prell, Helle Linné Eriksen, Hildegunn Dirdal, Pål Riis, Hilde Hasselgaard, Elise Auke, Anette Melby, Jan-Børge Tjäder (sekretær)
  
Andre: Undervisningsleder Knut Andreas Grimstad, forskningsleder Antin Fougner Rydning, Heidi Ekstrand til stede med talerett under S26/09,
 
Fravær: Pål Kolstø, 
 
Møtet ble satt kl. 12.15 og hevet kl. 14.00.
 
Det var ingen kommentarer til innkallingen.
 
Vedtakssaker:
 
S25/09 Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøte 21. september 2009

Sakspapir:
Protokoll fra styremøtet 21. september 2009

Vedtak:
Protokoll fra instituttstyremøtet 21. september 2009 ble godkjent.
 
S26/09 Regnskap pr. 30. september 2009

Sakspapirer:
Regnskapsrapport pr. 30. september 2009
 
Kommentarer til regnskapsrapport

Vedtak:
Regnskap pr. 30. september 2009 ble godkjent.
 
A) Status for arbeidet med ILOS’ program- og studieretningsportefølje (bachelor)
                       
Primo oktober leverte fagmiljøene førsteutkast til beskrivelse av sine studieretninger. Tilbakemeldingen på disse tekstene er dessverre kommet noe på etterskudd, men studieleder tar snarlig kontakt med det enkelte fagmiljø og kommer med kommentarer til form og innhold.
 
Fagmiljøene må innen 9. november bearbeide studieretningsbeskrivelsene i samsvar med HFs utsendte mal. Studieadministrasjonen vil bistå dem i denne prosessen. Sammen med et redaksjonsråd bestående av ILOS’ informasjonsleder og de fire programlederne, kommer undervisningsleder til å gjennomgå alle tekstene med tanke på evt. justeringer. I denne perioden vil han også innhente råd fra studentrepresentantene.
 
Arbeidet med beskrivelsene av instituttets to nye bachelorprogrammer ledes av undervisningsleder og leder for det nåværende Program for estetiske studier.
 
Arbeidet med instituttets nettbaserte program- og studieretningsbeskrivelser på bachelornivå, skal være avsluttet ultimo november.
 
Arbeidet med masterporteføljen påbegynnes i januar 2010 og vil foregå utover våren.
 
B) Informasjon om kriteriene for tildelings av forskningsmidler
 
I. Utdrag av brev til instituttene fra HF om ordningen ’Småforsk’ 2009
 
Midlene forutsettes å gå til produktive forskere og skal komme som et tillegg til ordinære driftsmidler. Utfordringen er å utnytte midlene på en slik måte at forskningen ved fakultetet får et løft, både ved en økning av driftsmidlene for produktive forskere og ved å styrke grunnlaget for langsiktig faglig utvikling. Mulige bruksområder for midlene vil være:  
II. Prioriteringer i tråd med ILOS’ strategiske plan 2006-2009:
 ILOS’ Forskningskomité: Styrke internasjonaliseringsvirksomheten
Utlysningstekster:
 
Mulige bruksområder for midlene vil være: 

Møte i forskningskomiteen 13. februar 2009
Møte i forskningskomiteen 1. april 2009
Møte i forskningskomiteen 24. September 2009
C) Om Universitetet i Oslos strategiplan
 
UiOs nye strategiplan skal gjelde fra 2010 til 2020 og revideres årlig.
Planen vil inneholde målsettinger på to plan, de langsiktige som vil gjelde for hele perioden og de strategiske som har et noe kortere tidsperspektiv.
Det utarbeides et høringsnotat innen 13. november. Dette notatet behandles i ILOS’ styre 14. desember. Endelig vedtak av strategiplanen skjer i universitetsstyrets møte 27. april 2010.
 
Eventuelt
A) Lisbeth Larsen er valgt som ny vararepresentant for teknisk/ administrativt ansatte i forbindelse med at Ashild Bøhmer går ut i permisjon.

Neste styremøte: 23. november 2009 kl. 12.15 rom 1132 Niels Treschows hus
 
 
 
Blindern, 21. oktober 2009                                      
 
Kjersti Bale               
instituttleder
 
Jan-Børge Tjäder
administrativ leder