Protokoll fra instituttstyremøte 21. september

Til stede: Kjersti Bale (instituttleder), Anne Birgitte Rønning, Heinz Peter Prell, Hildegunn Dirdal, Hilde Hasselgaard, Elise Auke, Anette Melby, Irene Solvang Ryan(sekr.)

Andre: Heidi Ekstrand (fung. økonomileder) til stede med talerett under S22/09.

Fravær: Pål Riis, Pål Kolstø, Helle Linné Eriksen, Jan-Børge Tjäder

Møtet ble satt kl. 13.20 og hevet kl. 14.15.

Det var ingen kommentarer til innkallingen. Det ble meldt 3 orienteringssaker til Eventuelt.


Vedtakssaker:

S21/09 Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøte 31.august 2009
Sakspapir:
Protokoll fra styremøtet 31. august 2009
Vedtak:
Protokoll fra instituttstyremøtet 31.august 2009 ble godkjent.


S22/09 Regnskap pr. 31. august 2009 – 2. tertial med prognose for resten av året

Sakspapirer:
Som varslet i styremøte 31. august leveres utvidet regnskapsrapport med prognose til fakultetet 21. september. Saksdokumenter ble fremlagt i møtet.
Regnskapsrapport pr. 31.august 09 (exel) med kommentarer 2. tertial 2009 (pdf) 
Vedtak:
Regnskap pr. 31. august 2009 – 2. tertial med prognose for resten av året godkjennes.


S23/09 Innstilling av faglig leder for forskningsområdet ”Kulturelle
transformasjoner i globaliseringens tidsalder” (forsker SKO 1109)

Sakspapirer:
Utlysningstekst for stillingen
Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Innstillingskomiteens innstilling datert 8. august 2009 ble sendt i separat post til styremedlemmene

Vedtak:
Styret godkjenner innstillingen.
Innstillingen oversendes fakultetet for endelig tilsettingsvedtak.

S24/09 Tilsetting av seks stipendiater (SKO 1017) knyttet til det tverrfakultære forskningsfeltet Kultrans

Sakspapirer:
Utlysningstekst for stillingene
Retningslinjer for tilsetting som stipendiat
Innstillingskomiteens innstilling datert 8. september 2009 sendes i separat post til styremedlemmene

Vedtak:
Styret godkjenner innstillingen.
Innstillingen oversendes fakultetet for endelig tilsettingsvedtak.

Eventuelt
Orienteringssaker:
a. Utlysningstekst for stilling som 1. amanuensis i engelsk språk oversendes tilsettingsutvalget.
b. Før hvert styremøte går det ut informasjon om at styremedlemmer kan treffes på rom NT1132 for samtale om styresaker som skal opp på neste møte.
c. Instituttutvalget har ikke kunnet konstituere seg da de ikke har mange nok medlemmer. Studentrepresentantene etterlyste mulighet for å kunne komme med innspill til utformingen av studieretningene på de nye programmene.


Neste styremøte avholdes mandag 19. oktober kl. 12.15. Styremøtene blir heretter kl 12.15.
Representanter som er forhindret fra å møte sørger for at vararepresentant møter og gir beskjed til administrativ leder om grunnen til frafallet.

Blindern, 22. september 2009

Kjersti Bale
Instituttleder

Irene Solvang Ryan
Fung. administrativ leder