Protokoll fra instituttstyremøte 30. november 2009

Til stede: Kjersti Bale (instituttleder), Anne Birgitte Rønning, Heinz-Peter Prell, Helle Linné Eriksen, Hildegunn Dirdal, Pål Riis, Pål Kolstø, Elise Auke, Anette Melby, Jan-Børge Tjäder (sekretær)
Andre: Seniorkonsulent Heidi Ekstrand til stede med talerett under S29/09, Prosjektleder Kristin Bech med talerett under orienteringssak b) Studieleder Irene Ryan med talerett under sak 35/09
 
Fravær: Hilde Hasselgård
Helle Linné Eriksen og Heinz-Peter Prell forlot møtet kl. 14.00.

Møtet ble satt kl. 12.15 og hevet kl. 15.15.
Det var ingen kommentarer til innkallingen.

Helle Linné Eriksen foreslo å skifte rekkefølge på sak 32/09 og 33/09. Dette ble gjort.

Sakene 31/09 og 34/09 gikk for lukkede dører.
 
 
Vedtakssaker:

S28/09 Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøte 19. oktober 2009

Sakspapir:
Protokoll fra styremøtet 19. oktober 2009

Vedtak:
Protokoll fra instituttstyremøtet 19. oktober 2009 ble godkjent.

S29/09 Regnskap pr. 31. oktober 2009

Sakspapirer:
Regnskapsrapport pr. 31. oktober 2009
Kommentar til regnskapsrapporten pr 31. oktober 2009

Vedtak:
Regnskap pr. 31. oktober 2009 ble godkjent.
 
S 30/09 Søknad om økonomisk støtte til Eurogr@m II

Sakspapirer:
Notat fra Cathrine Fabricius Hansen av 20. november 2009

Notat fra administrativ leder av 23. november 2009

Notat fra Cathrine Fabricius Hansen av 9. november 2009 (ble delt ut i møtet)

Notat fra Cathrine Fabricius Hansen til instituttledelsen av 25. november 2009 (ble delt ut i møtet)

Vedtak:
Prosjektet dimensjoneres i henhold til den eksterne bevilgningen.

Instituttledelsen får fullmakt til å fatte vedtak i tråd med styrets anbefalinger så snart det er brakt på det rene om søknaden av 25. november 2009 er en søknad om å avslutte Eurogr@m I eller om det er for å bygge en bro til Eurogr@m II.

S31/09 Stilling som 1. amanuensis i tysk litteratur
 
Sakspapir:
Vurdering av faglig og personlig egnethet.

Stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i tysk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Delt ut i møtet

Vedtak:
Christian Janss ble enstemmig funnet faglig og personlig egnet til Stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i tysk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)
 
Protokolltilførsel:

Undertegnede har stemt for innstillingen av Christian Janss til stillingen som førsteamanuensis i tysk litteratur, men protesterer mot prosessen som har frembrakt den. Etter vår mening skulle styret ha vært informert om muligheten for bruk av fortrinnsrett allerede ved behandlingen av utlysningen av stillingen og videre blitt holdt fortløpende orientert.

Helle Linné Eriksen (Adm), Anne Birgitte Rønning (FVA), Pål Kolstø (FVA), Anette Melby (Stud)

                       
Orienteringssaker:

a) Utlysning av post doc på prosjektet ”Forhandlinger og strid. Kjønn og verdsetting i kunst, estetikk og kulturell offentlighet” – utlysningstekst

Utlysningsteksten er godkjent i TUV.

b) Notat om etter- og videreutdanning

Prosjektleder Kristin Bech orienterte om instituttets virksomhet innen etter- og videreutdanning. Styret fikk svar på aktuelle spørsmål.

 
Diskusjonssaker:

S32/09 Strategidokument for Universitetet i Oslo 2010- 2020

Sakspapirer:
Følgebrev til høringsdokumentet

Høringsdokument for UiOs strategi 2010-2020

S33/09 Handlingsplan for ILOS 2010-2012
 
Sakspapirer:
Handlingsplan for ILOS 2010-2012

Referater fra gruppearbeidene på instituttseminaret 7. september 2009

Fire høringsuttalelser


Helle Linné Eriksen hadde følgende forslag til endringer under punktet om Masterutdanning:

2. kulepunkt: Alle MA-studenter skal skrive prosjektbeskrivelse i forbindelse med emne/obligatorisk undervisningsaktivitet

4. kulepunkt, andre setning endres til: Blant fordelingskriteriene skal være veileders kompetanse og kapasitet (jf. Arbeidspliktregnskapet)

Helle Linné Eriksen forlot møtet umiddelbart etter innledning av sak 33/09

Styret ønsket å se sak 32/09 og 33/09 i sammenheng.

Etter en diskusjon besluttet styret følgende prosess for å behandle Universitetet i Oslos strategi:

Styret ved ILOS ønsker å komme med en uttalelse om UiOs strategi.

Styremedlemmene utarbeider innspill som sendes de øvrige styremedlemmene på sirkulasjon før neste styremøte, 14. desember.

Den enkelte ansatte som ønsker å kommentere UiOs strategiplan velger selv om vedkommende vil gjøre dette direkte eller sende sin uttalelse til styret ved ILOS.

Styret ønsker at det utarbeides en strategiplan for ILOS, i stedet for en handlingsplan for perioden 2010–2012. UiO har enhetlig planverk. En strategiplan for ILOS kan derfor ikke vedtas før UiOs strategiplan for perioden 2010–2020 og HFs strategiplan er vedtatt.

 
S34/09 Budsjettutkast for ILOS 2010

Sakspapir:
Første utkast til budsjett for ILOS 2010

Følgende signaler ble gitt fra styret:
           
S35/09 Utkast til organisering av programråd og studieretninger ved ILOS

Sakspapir:
Notat fra undervisningsleder om organisering av undervisningen ved ILOS

Saken legges frem for styret til vedtak i møtet 14. desember
 
Eventuelt
Det var ikke meldt noen saker til eventuelt
 
Neste styremøte: 14. desember 2009 kl. 12.15 rom 1132 Niels Treschows hus
 

Blindern, 2. desember 2009                                     
 
Kjersti Bale
instituttleder 

Jan-Børge Tjäder
administrativ leder