Protokoll fra instituttstyremøte 31. august 2009

Til stede: Kjersti Bale (instituttleder), Anne Birgitte Rønning, Heinz Peter Prell, Hildegunn Dirdal, Hilde Hasselgaard, Pål Riis, Åshild Bøhmer, Elise Auke, Anette Melby, Irene Solvang Ryan(sekr.)

Andre: Heidi Ekstrand (fung. økonomileder) til stede med talerett under S17/09.
Antin Rydning som observatør frem til S18/09, Knut Andreas Grimstad som observatør.

Fravær: Pål Kolstø, Helle Linné Eriksen, Jan-Børge Tjäder

Møtet ble satt kl. 13.15 og hevet kl. 14.15.

Det var ingen kommentarer til innkallingen.

Orienteringssaker:
a) Forslag til utlysningstekst – førsteamanuensis i tysk litteratur
b) Forslag til utlysningstekst – post doc. Språkbaserte områdestudier/ Russland, Balkan og Sentral-Europa
c) Forslag til utlysningstekst – post poc. Kontrastiv lingvistikk

Utlysningstekstene oversendes TUV til behandling. Neste TUV-møte er 11. september 2009.

Vedtakssaker:

S16/09 Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøte 15. juni 2009
Sakspapir:
Protokoll fra styremøtet 15. juni 2009


Vedtak:
Protokoll fra instituttstyremøtet 15. juni 2009 ble godkjent.


S17/09 Regnskap pr. 31. juli 2009
Sakspapirer:
Regnskapsrapport pr. 31. juli 2009
Økonomirapport til styret pr. 31. juli 2009

ILOS’ forbruk er i samsvar med budsjett og det er god styring med økonomien.
Tertialrapport vil foreligge til neste styremøte.
Styret uttrykte tilfredshet med oppsettet for økonomirapporten. Den kan bli noe endret da fakultetet vil komme med en egen versjon.


Vedtak:
Regnskap pr 31. juli 2009 godkjennes.

S18/09 Tilsetting av doktorgradsstipendiat i prosjektet “Translation and reception of literature and film from/into Hispanic contexts”
Sakspapirer:
Utlysningstekst for stillingene
Retningslinjer for tilsetting som stipendiat
Innstillingskomiteens innstilling datert 15. juni 2009 ble sendt i separat post til styremedlemmene

Vedtak:
Styret slutter seg til innstillingskomiteens vurdering og rangering.
Innstillingen oversendes fakultetet for endelig tilsettingsvedtak.

S 19/09 Tilsetting i stiling som førsteamanuensis i moderne russisk språk
Sakspapirer:
Utlysningstekst for stillingen 
Retningslinjer for tilsetting i førsteamanuensisstillinger

Følgende dokumenter ble sendt i separat post til styrets medlemmer:
Sakkyndig uttalelse datert 3. april 2009
Intervjukomiteens innstilling datert 30. juni 2009

Det ble kommentert at innstillinger bør være tilbakeholdne med å referere til søkeres eventuelle tilknytning til ILOS.

Vedtak:
Styret slutter seg til intervjukomiteens vurdering og rangering.
Innstillingen oversendes fakultetet for endelig tilsettingsvedtak.

S 20/09 Møteplan for høsten 2009
Sakspapir:
Forslag til møteplan for styret ved ILOS høsten 2009

Vedtak:
Det fremlagte forslag til møteplan ble godkjent.
 

Det avholdes styreseminar 14. september.
Neste styremøte avholdes mandag 21. september kl. 13.15

Blindern, 3. september 2009

Kjersti Bale
Instituttleder

Irene Solvang Ryan
Fung. administrativ leder