Valg av instituttstyre ved ILOS

Høsten 2020 er det valg til instituttstyret for perioden 2021-2024. Det skal velges nye representanter for alle ansattegrupper. I tillegg skal det pekes ut et nytt eksternt styremedlem.

Valget gjennomføres elektronisk.

Tidsplan for valget høsten 2020

Det skal velges representanter for alle ansattgrupper. For fast vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansattes representanter er funksjonstid 4 år, og for midlertidig vitenskapelig ansatte og studentenes representanter er funksjonstiden 1 år.

Valgstyret

Iht. UiOs valgreglement §3 skal det for alle valg oppnevnes et valgstyre.

Valgstyret har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til reglementet.

Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene, og få frem kandidater til vervene.

Sentrale oppgaver for valgstyrene er i samarbeid med valgsekretariatet å foreslå tidsplan for valgene og frist for forslag på kandidater, motta forslag på kandidater og avgjøre om disse er valgbare, å godkjenne valget og valgprotokollen og kunngjøre valgresultatet.

Tidsplan

1. Valg av representanter fra ansatte (faste og midlertidige vitenskapelige, teknisk-administrative)

 • Frist for å fremme forslag til kandidater for valgstyret: 2. november 2020 kl. 12.00. Forslag sendes per e-post til valgstyret@ilos.uio.no
 • Utsatt frist for å fremme forslag til kandidater, dersom det kun er fremmet ett forslag innen den første fristen. Hvis det ikke er kommet inn nye forslag til utsatt frist, kunngjør valgstyret resultatet så snart som mulig (forslagsfristen er utvidet til tirsdag 3. november kl.23.59)
 • For kategorien Midlertidig vitenskapelig ansatte kom det kun ett forslag innen den utsatte fristen 3. november. Det vil derfor ikke bli arrangert elektronisk valg for denne kategorien. Instituttstyret har myndighet til å erklære den innmeldte kandidaten som valgt (iht. §11 i UiOs valgreglement) og vil behandle saken på styremøtet 30. november 2020
 • Elektronisk valg (kategoriene Fast vitenskapelig ansatte og Teknisk-administrativ ansatte): 18. - 24. november 2020
 • Valgstyret kunngjør resultatet etter opptelling av stemmene - 25. november 2020 kl. 15.30.

2. Eksterne styremedlemmer

Styremøte 14. desember 2020: Instituttstyret behandler forslag til og nominerer eksterne medlemmer. Fakultetsstyret oppnevner eksterne styremedlemmer.

Fremme forslag til kandidater

Enhver som har stemmerett ved valget kan fremme forslag på enhver valgbar person innenfor egen stemmerettsgruppe. Alle fastlønnede ansatte i minst halv stilling, samt professorer II, har stemmerett.

Et kandidatforslag skal fremsettes skriftlig overfor valgstyret: valgstyret@ilos.uio.no

Spørsmål vedrørende stemmerett kan rettes til valgstyrets sekretær (e-post).

UiOs valgreglement

Se normalregler for instituttene og sentrene ved Det humanistiske fakultet for mer informasjon om instituttstyrets myndighetsområde.


Resultat av valget

For de fast vitenskapelig ansatte er følgende representanter valgt for perioden 2021-2024:

 • Atle Libæk Wold
 • Kathrine Asla Østby
 • Eva Sarfi

Som vararepresentanter er valgt:

1. vara: Diana Santos
2. vara: Inger Østenstad
3. vara: Geir Flikke

 

For de teknisk/administrativt ansatte er følgende representanter valgt for perioden 2021-2024:

 • Kristin Bjørneboe Eide er valgt som fast styrerepresentant.
 • 1. vara er Sarah Margrethe Øverlie Eiene.
 • 2. vara er Kirsti Sellevold.

Valgdeltakelse

Blant de fast vitenskapelig ansatte stemte 81,82 %, mens 89,47 % av de teknisk/administrativt ansatte benyttet seg av sin stemmerett.

Publisert 14. des. 2018 13:48 - Sist endret 25. nov. 2020 12:42