Valg av instituttstyre ved ILOS

Gruppene fast vitenskapelig tilsatte og teknisk-administrativt tilsatte velger medlemmer til ILOS' instituttstyre hvert fjerde år. Medlemmene for studenter og midlertidig vitenskapelig tilsatte blir valgt hvert år.

Høsten 2021 skal det gjennomføres valg av nye representanter for midlertidig vitenskapelige tilsatte i instituttstyret for året 2022. Valget gjennomføres elektronisk.

Valg av representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte for året 2022

For gruppen midlertidig vitenskapelig tilsatte skal det velges én fast representant og to vararepresentanter. Funksjonsperioden er 1.1.2022 - 31.12.2022.

Tidsplan

Valg av representanter for midlertidig vitenskapelig tilsatte:

  • 15. november 2021: Frist for å fremme forslag til kandidater for valgstyret. Forslag sendes per e-post til valgstyret@ilos.uio.no
  • 19. november 2021 kl.12:00: Utsatt frist for å fremme forslag til kandidater. Etter den utsatte forslagsfristen fikk vi inn tre forslag på kandidater som ønsker å stille til valg. Dessverre ønsker ingen menn å stille til valg.
  • 8. -15. desember 2021: Elektronisk valg i UiOs valgportal eValg (det blir sendt ut e-post når valget åpner). Valget åpner kl.09:00 og stenger kl.09:00.eValg, logo
  • 15. desember 2021 kl. 13:00: Valgstyret kunngjør resultatet etter opptelling av stemmene. 

Valgresultat 

(publisert 15. desember 2021)

Valgt kandidat

Marlene Andresen

Valgte varakandidater
  1. vara: Nora Dörnbrack
  2. vara: Kaja Helchie Sletten Østmo Evang
Valgdeltakelse

Det ble avlagt 16 godkjente stemmer, som ga et oppmøte på 45,41 %

Kandidater som stiller til valg som representant for midlertidig vitenskapelig ansatte for året 2022:

Les om kandidatene og hvilke saker de er opptatt av:

Marlene Andresen

Stilling: Stipendiat i allmenn litteraturvitenskap

Forslagstiller: Marlene Andresen

Som representant for midlertidige ansatte ved ILOS vil jeg være opptatt av å verne om gruppens interesser når større beslutninger skal tas på instituttnivå – det være seg saker som har direkte innvirkning på vår arbeidshverdag eller som påvirker våre muligheter for forlenget eller fast ansettelse. Jeg tror det er viktig at representanten kommuniserer det som foregår på instituttnivå med kollegaer på tvers av språkkompetanse, og dette er noe jeg ønsker å prioritere. Jeg mener at mangfoldet vi representerer og de særskilte utfordringene vi står ovenfor må tas med i totalvurderinger og strategier som vedtas ved ILOS.

English:

As a representative for temporary employees at ILOS I am dedicated to protect the interests of the group when major decisions are made on an institutional level -whether that be decisions directly impacting our everyday work life, or long-term strategies affecting opportunities for future employment. I think it is important that my fellow colleagues have the opportunity to stay informed about the department's strategies regardless of any language barriers. I wish to represent the diversity of temporary employees at ILOS to the best of my ability, and ensure that the particular challenges we face will be taken into consideration in any decision making processes.

Nora Dörnbrack

Stilling: Stipendiat i engelsk historisk lingvistikk

Forslagsstiller: Nora Dörnbrack 

Jeg heter Nora Dörnbrack og jeg tar en PhD innen engelsk historisk lingvistikk ved ILOS. Jeg stiller til valg for ILOS’s instituttstyre for midlertidig vitenskaplige ansatte. Fokuset mitt vil være på å representere mangfoldet av bakgrunner som de midlertidig vitenskaplige ansatte bidrar med i arbeidsomgivelsene sine, sikre et større fokus på bærekraftige løsninger i instituttsstrategien frem mot 2030 og å legge tilrette for at særlig nylig ansatte får tilgang til relevant informasjon. Spesielt de to siste punktene skal utdypes nedenfor.


Som representant for midlertidig vitenskaplige ansatte ønsker jeg å fokusere på å utvikle instituttets strategi frem til 2030 i en bærekraftig retning. I den nåværende perioden har jeg levert innspill til instituttslederen som handler om utvendig samfunnsengasjement, husrengjøring, innkjøp og drift samt produktporteføljen vår. Det som gjenstår er å inkludere disse perspektivene i den fremtidige strategien som utarbeides nå og som skal besluttes neste år. For å sikre at bærekraftige løsninger er inkludert i denne strategien ønsker jeg å stille til valg også for den kommende perioden.


Videre ønsker jeg å øke tilgangen til relevant informasjon for midlertidig vitenskapelige ansatte. Særlig nylig ansatte i en midlertidig stilling må raskt bli kjent med instituttets nettsider og administrative løsninger (for eksempel at stipendiater i språkvitenskap må henvende seg til et annet institutt for godkjenning av studiepoeng og organisasjonen av avhandlingsseminarer). Jeg ønsker å være en talsperson for bedre tilgjengelighet av relevant informasjon for midlertidig vitenskaplige ansatte.

English:
My name is Nora Dörnbrack, I am doing my PhD in English historical linguistics at ILOS. I am running for the Department Board in 2022 to represent temporary academic staff. My focus will be on representing the diversity of backgrounds that temporary academic staff bring as a resource into their working environment, contributing to a stronger focus on sustainability to the department’s upcoming 2030 strategy and to ensure better access to information for all newly-employed. Especially the latter two points are explained in greater detail below.


As a representative of ILOS’s temporary academic staff, I focus on having an effect on the department’s 2030 strategy with regard to sustainability. During the current period, I have sent suggestions to the Head of Department which concern local community involvment, housecleaning, purchases and day-to-day operation of the department as well as our product portfolio. What remains to be done is to include those perspectives into the upcoming strategy which is currently prepared and which shall be decided upon next year. I am running for re-election to secure environmental and sustainable perspectives in this strategy.


In addition, I aim to increase the access that temporary staff have to information at the department. Being newly employed at ILOS involves navigating the department’s webpages and administrative customs (e.g. that PhDs in linguistics have to turn to another department for confirmation of credit points and thesis seminars). I intend to advocate for better access to relevant information for temporary staff.

Kaja Helchie Sletten Østmo Evang

Stilling: Stipendiat i engelsk språk

Forslagsstiller: Kaja Helchie Sletten Østmo Evang

Jeg heter Kaja Helchie Sletten Østmo Evang, og er PhD-stipendiat i engelsk språk på ILOS. Jeg startet her 1. september i år. Jeg stiller til valg som representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i instituttstyret ved ILOS for 2022.

Jeg har en bakgrunn som lærer i ungdomsskolen, der jeg har jobbet de siste 10 årene. Fra tidligere har jeg deltatt i frivillig arbeid i Speideren og med ulike verv. Jeg har også tidligere deltatt i lokalpolitikken på Eidsvoll der jeg bor. Jeg håper og tror at min varierte erfaring vil komme til god nytte i instituttstyret.

Jeg er opptatt av redelighet, åpenhet og å gjøre ting skikkelig. Det innebærer å sette seg grundig inn i saker, kjenne fakta godt, skaffe innsikt, forholde seg ryddig og korrekt til regelverk, men også ikke minst å opptre ansvarlig, følge demokratiske prinsipper og å evne å vise skjønn der det er rom for det.

Som PhD-stipendiat er jeg naturligvis særlig opptatt av spørsmål som gjelder PhDer og andre midlertidig ansatte. Det kan ofte være vanskelig å få satt søkelys på nettopp slike spørsmål, fordi midlertidigheten fører til hyppige utskiftinger av folk. Jeg er godt kjent med universitetet fra før og har bred erfaring fra andre områder. Dette gir meg et godt utgangspunkt for å representere de midlertidig ansatte.

En av sakene jeg vil arbeide spesielt med hvis jeg blir valgt til instituttstyret er organiseringen av PhD-programmet for lingvister på ILOS. Jeg opplever at dagens organisering med samarbeid med ILN ikke fungerer optimalt, og at ordningen har klare rom for forbedringer.

Jeg opplever at det gjøres mye bra på ILOS allerede, og vil være med å videreføre og videreutvikle dette arbeidet.

Jeg har kontorplass i 6. etasje (rom 626). Kom gjerne innom for en prat!

English:

My name is Kaja Helchie Sletten Østmo Evang. I am a PhD candidate in English language at ILOS. I started working here on 1 September 2021.

I am a candidate for election to the Department board at ILOS for 2022, as a representative for the temporary academic staff. I will approach the task with thoroughness and responsibility.

I believe a lot of good work is already being done at ILOS. One issue I will work to improve is the organisation of the PhD programme for linguistic PhDs, as the current shared responsibility with ILN seems to have room for improvement.

My office is in room 626 on 6th floor. Please come by for a chat!

Om valget

Hvordan foreslår jeg kandidater?

Det er kun midlertidig vitenskapelig tilsatte (fastlønnede ansatte i minst 50% stilling, samt professor II) som kan foreslå kandidater i dette valget. Det er nok med én forslagsstiller for hver kandidat og du har lov til å foreslå deg selv.

For å kunne stille til valg må en kandidat:

  • Ha tiltrådt stilling innen valgdagen
  • Ha et ansettelsesforhold som gjelder hele valgperioden

For å kunne foreslå kandidater til valget må forslagsstiller:

  • Være ansatt på valgdagen i minst halv stilling eller inneha en professor II-stilling

Et kandidatforslag skal fremsettes skriftlig overfor valgstyret: valgstyret@ilos.uio.no

Hvem kan stemme i valget?

Det er kun midlertidig vitenskapelig tilsatte som kan stemme i dette valget. Stemmerett har fastlønnede ansatte i minst 50% stilling, samt professorer II. Avgjørende for stemmerett er ansettelsesforholdet den dagen vedkommende avgir stemme.

Spørsmål vedrørende stemmerett kan rettes til valgstyrets sekretær (e-post).

Valgoppgjørsform

Instituttstyrevalget gjennomføres som elektronisk valg. Valgformen er preferansevalg, og ved stemmegivning skal du rangere de kandidatene du ønsker å gi en stemme innen din stemmerettsgruppe. Du trenger ikke å rangere alle kandidatene for din stemmerettsgruppe.

Kjønnsmessig balanse

Likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse skal være oppfylt innen den enkelte valgkrets (jf. §16 i UiOs valgreglement). Skal det velges to eller tre representanter fra valgkretsen, skal begge kjønn være representert. Dette gjelder også ved valg av varamedlemmer.

Valgstyret ved ILOS

Iht. UiOs valgreglement §3 skal det for alle valg oppnevnes et valgstyre.

Valgstyret har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til reglementet. Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene.

Les mer om valgstyret og dets oppnevnte medlemmer her. 

Studentrepresentanter

Studentene velger sine representanter (to faste representanter og to vararepresentanter) til instituttstyret på et eget allmøte i regi ILOS' Studentutvalg.

Regelverk og normalregler

UiOs valgreglement

Se normalregler for instituttene og sentrene ved Det humanistiske fakultet for mer informasjon om instituttstyrets myndighetsområde.

Publisert 8. nov. 2021 13:17 - Sist endret 13. sep. 2022 11:57