Strategi 2030

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk skal utarbeide en egen strategisk plan for perioden 2020-2030. Strategien vil legge føringer for retningsvalg og prioriteringer de neste årene.

Strategien skal bygge på UiOs Strategi 2030 og på HFs strategi for samme periode. Dette stiller krav til instituttets prioriteringer, samtidig som det åpnes for individuelle strategiske valg.

De ansatte og fagmiljøene må gis mulighet til å påvirke og uttale seg om valgene som skal tas. Det er styret som i siste instans skal vedta den strategiske planen. Nedenfor skisserer vi selve prosessen rundt utarbeidelsen av strategien. Tidsplanen oppdateres fortløpende.

Prosess og tidsplan

25. oktober 2021: Styret orienteres om plan for arbeidet med strategisk plan.

Fase 1- Ledelsens forarbeider (desember 2021 - januar 2022)

Lederteamet ved instituttet møtes for å diskutere instituttets strategi.

Mål:

  • Utkast til strategi

Fase 2 - Innspill fra styret, fagansvarlige og studentrepresentanter (februar 2022)

Halvdags strategiseminar 17. februar for styret, fagansvarlige og studentrepresentanter.

Mål:

  • Revidert utkast til strategi

Fase 3 - Dialogmøter med alle fagmiljøer og administrasjonen (mars 2022)

Dialogmøter 17. og 18. mars med alle fagmiljøene og administrasjonen for å snakke om strategien, diskutere fagets utfordringer og hvordan disse reflekteres i strategien.

Mål:

  • Nytt revidert utkast

Fase 4 - Diskusjonssak i styret (mai 2022)

Strategien presenteres for styret som en diskusjonssak på styremøtet 9. mai. Strategien revideres etter diskusjonen i styret.

Mål:

  • Ferdigstille strategien

Fase 5 - Vedtak (juni 2022)

Strategien vedtas i styret på styremøtet 13. juni.

Mål:

  • Vedtak