Strategi 2030

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk skal utarbeide en egen strategisk plan for perioden 2020-2030. Strategien vil legge føringer for retningsvalg og prioriteringer de neste årene.

Strategien skal bygge på UiOs Strategi 2030 og på HFs strategi for samme periode. Dette stiller krav til instituttets prioriteringer, samtidig som det åpnes for individuelle strategiske valg.

De ansatte og fagmiljøene må gis mulighet til å påvirke og uttale seg om valgene som skal tas. Det er styret som i siste instans skal vedta den strategiske planen. Nedenfor skisserer vi selve prosessen rundt utarbeidelsen av strategien. Tidsplanen oppdateres fortløpende.

Prosess og tidsplan

Fase 1- Ledelsens forarbeider (april-juni 2021)

19. april: Styret vedtar plan for arbeidet med strategisk plan.

14. juni: Styret drøfter temaer og hovedpunkter for strategisk plan.

Innhold:

 • Definere tematiske hovedområder for strategiplanen 
 • Identifisere saker ledelsen ønsker tatt med inn i en strategiplan

Mål:

 • Legge frem en diskusjonssak for styret til styremøtet 14. juni.
 • Tema: Hvilke elementer og saker skal med i strategien?
Frist: 7. juni (frist for sakspapirer til styremøtet 14. juni)

 

Fase 2 - Innspill fra fagmiljøene (august-september 2021)

Innhold:

 • Alle ansatte inviteres til et strategiseminar på Zoom 20. august 2021 basert på saksfremlegget og diskusjonene i styret i juni
 • Innspill fra fagmiljøene til punktene som er definert av styret. Koordinator: de fagansvarlige.
 • Ledelsen sammenfatter innspillene i et dokument som følger føringene fra styret.

Mål:

 • Utvikle innholdet av planen
 • Involvere fagmiljøene og skape eierskap
Frist: 15. september

 

Rammebetingelse: HF vedtar sin strategiske plan 29. oktober (D-sak 24. september)

Fase 3 - Utkast til strategisk plan (september-november 2021)

Innhold:

Mål:

 • Ferdigstille et utkast som kan sendes på høring til fagmiljøene
 • Legge frem utkastet for styret med høringsinnspill (29. november)
Frist: medio november

 

Fase 4 - Vedtak (januar/februar 2022)

Innhold:

 • Revidere planen basert på innspill fra fagmiljøer og styret

Mål:

 • Vedta strategisk plan
Frist: Første styremøte i 2022