Tal og fakta

Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk (ILOS) ved Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Oslo er eitt av dei største og mest mangfaldige fagmiljøa for humaniora i Norden.

Nøkkeltal for 2019

Vitskaplege publikasjonar 106
Masterprogram 2
Bachelorprogram 2
Årseiningar 6
Emne 419
Vitskaplege årsverk (totalt) 68
Postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 34
Administrative årsverk 19
Budsjett (totalt) 106 millionar
Del av budsjettet som er eksternt finansiert 14 %
Forskingsprosjekt med ekstern finansiering 15

Eit mangfaldig institutt

Litteratur opnar for eit eineståande innblikk i menneska sine opplevingar og forståing av seg sjølv og verda. Litteraturstudium tilbyr studentane eit teoretisk og metodisk verktøy for å analysere litteratur på ein vitskapleg måte. Vår mangfaldige forsking gjev grunnleggjande innsikt i litteratur og utfordrar rammene for menneskeleg erkjenning og refleksjon. Forskinga omfattar òg dei skiftande historiske vilkår og verdi som litteraturen har i ulike kulturar.

Områdestudium av Europa og Amerika gjev kunnskap om samfunn, kultur og språk frå to kontinent som i lang tid har prega internasjonal politikk, økonomi og kultur. Den faglege breidda innanfor Program for europeiske og amerikanske studium er unik i Norden. Forskinga gjev viktig innsikt i historiske og dagsaktuelle samanhengar i bestemte geografiske område, som til dømes Latin-Amerika eller Russland og dei postsovjetiske arvtakarstatane.

Europeiske språk omfattar dei mest brukte språka i verda, som spansk og engelsk, men òg andre moderne språk og dessutan språk som gjer seg gjeldande i dagens Noreg, som polsk og bosnisk-kroatisk-serbisk. I ei verd prega av kulturell kompleksitet og politiske omskifte er det viktig å kunne språk. Studentane våre lærer ikkje berre å bruke framandspråk, men òg å reflektere over språk og kva språk har å seie i ei globalisert verd.

Forsking og undervisning

  • Litteratur
  • Områdestudium
  • Språkvitskap knytt til europeiske språk (utanom dei nordiske)

Forskingsmiljø og formidling

ILOS har eit levande forskingsmiljø med ei brei internasjonal samarbeidsflate.

Mange av forskarane bidreg til at publikum får innsikt i resultata av forskinga.

Studentane dreg nytte av forskingsbasert undervisning.

Likeverd, respekt, deltaking og medråderett er mål for arbeidsmiljøet vårt.

Publisert 22. apr. 2010 13:18 - Sist endret 2. mars 2021 09:51