Presentasjon av masteroppgave: Andrine Davidsen

Kandidaten presenterer sin masteroppgave:

Digital kompetanse og personvern i et risikosamfunn: En kvalitativ studie av læreres digitale kompetanse for å ivareta elevers personvern, ved bruk av Microsoft Teams

Bildet kan inneholde: tekst, linje, font.

Denne masteroppgaven har som mål å finne ut av hvordan lærernes digitale kompetanse
påvirker ivaretakelse av elevenes personvern, ved bruk av den digitale læringsplattformen
Microsoft Teams. Forskningen er gjennomført ved en privat ungdomsskole i Oslo, der
lærerne bruker Microsoft Teams for å kommunisere med hverandre om elever og
undervisning. Oppgaven bruker Ulrich Becks teori om risikosamfunn som teoretisk
rammeverk, for å vurdere risikoen for personvernet ut ifra lærernes digitale kompetanse. Ved å bruke kvalitative forskningsintervjuer skal oppgaven kartlegge lærernes digitale
kompetanse, samtidig som dokumentanalyse blir brukt for å gjøre rede for personvernets
vilkår hos den digitale samarbeidsplattformen Microsoft Teams. Oppgaven har som hensikt å
bidra med empirisk forskning på digital kompetanse i et risikosamfunn der bruk av
teknologiske plattformer øker risiko for ivaretakelse av personvern. Studien har diskutert
hvordan lærernes digitale kompetanse og kunnskap om personvern henger sammen med
rutiner og ansvar for å ivareta elevenes personvern, og hvordan tanker om risiko påvirker
digital kompetanse, kunnskap, rutiner og ansvar. Funnene viser hvordan lærernes digitale
kompetanse ikke kan ivareta elevers personvern alene, men at rutiner og ansvar også spiller
inn.

Publisert 3. okt. 2019 13:58 - Sist endret 11. okt. 2019 10:15