Disputas: Politisk spill og/eller sak?

Cand.polit. Audun Beyer ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Valgets nyhetsrammer: Produksjon, innhold, opinion

Audun Beyer

Audun Beyers doktorgradsavhandling viser at medienes prioriteringer av det politiske spillet, av maktkamp, valgstrategier og meningsmålinger fremfor fokus på de politiske sakene må måles og vurderes på en annen måte enn det som tidligere har vært vanlig innen forskningen.

Mange innen akademia har ønsket mer vekt på de politiske sakene og mindre på det politiske spillet; nyhetssaker som behandler en bredere tematikk har vært foretrukket fremfor enkelteksempler; og konflikt- og personfokusering har i stor grad vært ansett som negative størrelser.

I avhandlingen argumenterer Beyer for at måten medienes prioriteringer har vært målt på er for grovkornet. Nyhetssaker er ikke bare enten spill- eller saksorienterte, de inneholder ofte flere ulike fokus, som belyser både strategi, konkurranse og de politiske sakene. Dermed må også den til tider voldsomme kritikken mot medienes prioriteringer av spillet i stedet for saken nyanseres.

Både TV2 og NRK kritiseres ofte for å vektlegge spillet for mye. Beyer finner at TV2 og NRK skiller seg fra hverandre gjennom sin nyhetsdekning i valgkampen i 2009. TV2 prioriterer fremstillinger preget av noen sterke vinklinger, mens NRK har noe mer perspektivrike fremstillinger. Avhandlingen viser også med tydelighet hvordan dominerende fremstillingsformer også har rom for balanserende perspektiver og vinklinger, slik at en spillorientert nyhetssak gjerne også kan inneholde viktig og relevant saksinformasjon.

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 12. juni, 2012, kl. 09.15, Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern: “Politikk og nyhetsjournalistikk. Hvor relevant er den amerikanske debatten om om "burglar alarm" versus "full news standard" for diskusjonen om journalistisk kvalitet i skandinaviske demokratier?”

Bedømmelseskomité

  • Professor Sigurd Allern, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Førsteamanuensis Ann Iren Jamtøy, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (andreopponent)
  • Professor Claes de Vreese, Universitetet i Amsterdam (førsteopponent)

Leder av disputas

Professor Espen Ytreberg

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:28 - Sist endret 7. des. 2020 11:28