Disputas: Innovasjon i mediesektoren

Cand.polit. Vilde Schanke Sundet ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Making Sense of Mobile Media. Institutional Working Notions, Strategies and Actions in Convergent Media Markets

Vilde Schanke Sundet

Hvordan håndterer etablerte massemedier innovasjon og endring? Og hvilken rolle spiller bransjens forestillinger om ny teknologi i innovasjonsprosessene? Dette er sentrale spørsmål i Vilde Schanke Sundets avhandling, som drøfter hvordan etablerte norske medie- og teleinstitusjoner tilpasset seg en ny mediehverdag i perioden 2000-2009.

Sundet finner at mediebransjen utviklet en leve-eller-dø-retorikk der satsing på innovasjon og nye tjenester ble fremstilt som helt essensielt å overleve. Særlig har forventningene vært høye til mobilen som en ny medieplattform, velegnet for nye tjenester og forretningsmodeller. - ”Mediebransjen har hatt svært høye forventninger til mobilt medieinnhold som et forretningsområdet som kan løse mange av bransjens fremtidige utfordringer. Særlig har de økonomiske forventningene vært høye, uten at dette nødvendigvis har blitt innfridd”, sier Sundet.

De visjonære forestillingene om hva mobilen kunne brukes til resulterte dog ofte i langt mer nøkterne strategier og tjenester. - ”I den analyserte perioden har de etablerte massemedienes mobilsatsning først og fremst handlet om enkle innholdstjenester, SMS-avstemninger og gjenbruk av allerede eksisterende innhold, ikke revolusjonerende nye tjenester”, forteller Sundet.

Avhandlingen avdekker dermed et sprik mellom hvordan bransjen forestiller seg bruken av mobilt medieinnhold som en ”livbøye” for en industri i ”krise”, og hva de faktisk legger til rette for. Dette er nyttig lærdom for alle som ønsker å forstå medieutviklingen argumenterer Sundet: -”For å forstå medieutviklingen er det ikke bare viktig å vite hva bransjen gjør og hva de sier de vil gjøre,  men også grunnlaget for disse beslutningene – deres forestillinger om hvordan verden er og hva ny teknologi kan brukes til. Ved å inkludere et fokus på bransjeforestillinger får vi en bedre forståelse av hvordan bransjen arbeider med å forstå de mange motsetningsfylte utviklingstrekkene som finner sted og hvorfor satsninger på innovasjon og ny teknologi blir som den blir”.

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 19. september 2012, kl. 09.15, auditorium 6, Eilert Sundts hus, Blindern: "'Institutional working notions' as a methodological concept in research on media industry players"

Bedømmelseskomité

  • Professor Göran Bolin, Södertörns Högskola (andreopponent)
  • Professor Robin Mansell, London School of Economics and Political Science (førsteopponent)
  • Professor Terje Rasmussen, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Knut Lundby

Veileder

  • Professor Trine Syvertsen, Universitetet i Oslo (hovedveileder)
  • Professor Anders Henten, Aalborg universitet (medveileder)
Publisert 7. des. 2020 11:28 - Sist endret 7. des. 2020 11:28