Disputas: Kjør debatt!

Master Karoline Andrea Ihlebæk ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Balansekunst. Publikumsdeltagelse og tilnærminger til redaksjonell kontroll.

Karoline Andrea Ihlebæk

Å sikre at borgerne får delta i offentlig debatt har alltid vært en viktig del av medienes samfunnsoppdrag.

Folk flest har likevel hatt relativt få muligheter til å ytre seg gjennom mediene. Den offentlige samtalen i mediene har i stor grad vært forbeholdt eliten i samfunnet. I sin avhandling diskuterer Karoline Andrea Ihlebæk hva som skjer med den redaksjonelle kontrollen i medieindustrien i den tid der terskelen for å ytre seg i mediene senkes.

– På nett finnes det ingen grenser for hvor mange meninger og ytringer det er plass til. Vi har sett en eksplosjon av tjenester og formater som retter seg mot "vanlige folk". Denne nye trenden, at alle kan og bør delta, er blitt møtt med store forventinger fordi økt mangfold og nye stemmer anses som en demokratisk styrke. Utvidelsen av den offentlige debatten har samtidig blitt møtt med betydelig skepsis. Mange kritiserer en utvikling der støy, netthat og ytterliggående meninger får en større plass i offentligheten, sier Karoline Andrea Ihlebæk.

Hun har forsket på hvordan en rekke norske redaksjoner balanserer ulike hensyn og drivkrefter under omlegginger til nye redaksjonelle løsninger. Ihlebæk diskuterer hvordan demokratiske idealer, økonomiske interesser og regulatoriske rammer legger føringer for i hvor stor grad redaksjonene tør å slippe publikum til – og hvordan den redaksjonelle makten utøves.

Hennes undersøkelser viser at redaksjonene har et ambivalent forhold til hva vanlige folk kan bidra med. Dette gjenspeiles i de redaksjonelle vurderingene og tiltakene som iverksettes.

– Redaksjonene har et ønske om å tilby et rom med stor takhøyde, noe de ser kan være gunstig for både demokrati og økonomi. Idealet om åpenhet fører likevel til usikkerhet, særlig fordi redaksjonene må ta hensyn til debattens kvalitet og redaktøransvar. De prøver og feiler i jakten på gode løsninger, og er i slike faser avhengige av nok ressurser for å utvikle solide redaksjonelle kontrollsystemer.

Avhandlingen viser en tydelig tendens mot at redaksjonene skjerper kontrollen. Der nettavisene tidligere forsvarte en åpen linje, strammer sentrale redaksjoner i dag grepet gjennom å styrke modereringen og innføre krav til at de som deltar i debatten gjør det under sitt fulle navn.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 27. mars 2014, kl. 09.15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum: "Nordiske og internasjonale tendenser i utforming og kontroll av brukergenerert medieinnhold - substansielle og teoretiske betraktninger"

Bedømmelseskomité

  • Lektor Anja Bechmann, Aarhus Universitet (andreopponent)
  • Professor Göran Bolin, Södertörns Høgskola (førsteopponent)
  • Professor Terje Rasmussen, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Trine Syvertsen

Veileder

  • Professor Tanja Storsul, Universitetet i Oslo
Publisert 7. des. 2020 11:29 - Sist endret 7. des. 2020 11:29