Disputas: Auteuren i norsk filmhistorie

Master Johanne Kielland Servoll ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Den norske auteuren. En begrepshistorisk analyse

Johanne Kielland Servoll

Avhandlingen kaster nytt lys over norsk filmhistorie, samtidig som den begrepshistoriske metoden levendegjør norsk film- og kulturhistorie på en nyansert og perspektivrik måte.

I sin doktoravhandling analyserer Johanne Kielland Servoll hvordan et fransk begrep om regissøren som kunstner har blitt tilpasset norsk filmkultur og ladet med ulike erfaringer og forventninger gjennom fire tiår: fra Arne Skouen på 50- og 60-tallet, via Pål Løkkeberg, Anja Breien og Per Blom på 70-tallet til Vibeke Løkkeberg på 80-tallet.

I mange land har auteur vært et honnørord forbeholdt de største filmkunstnerne. Begrepet auteur er knyttet til filmregissører som gir sine filmer et personlig, kunstnerisk preg, og er sentralt i diskusjoner om regissørens person og rolle preger kunstnerisk kvalitet. I Norge har begrepet vært omstridt siden slutten av 1970-tallet. Auteurene ble beskyldt for å stå bak norsk films påståtte elendighet – noe uttrykk som «navlebeskuende auteurer» og «auteurkalkuner» indikerer.

Arne Skouen fremheves som en sentral fortolker og formidler av auteurbegrepet. Skouen bidro til å legitimere ideen om forfatterregissøren i en fattig filmkultur og hans filmforfatterskap viser også hvordan de ulike situasjonene og tradisjonene i henholdsvis fransk og norsk kulturliv krevde ulike egenskaper hos en filmkunstner for å legitimere begrepet. Avhandlingen utfordrer også forståelsen av 60-tallet som oppbruddets tiår i norsk film og nyanserer ettertidens bilde av 70-tallets «navlebeskuende auteur». I stedet rettes oppmerksomheten mot umuligheten av en modernistisk og elitistisk kunstnerrolle i radikaliseringens, allmannamøtenes og det utvidete kulturbegrepets tiår.

Avslutningsvis avslører Servoll auteurbegrepets kjønnsdimensjon. Etter at kvinnene hadde inntatt posisjoner som Norges fremste filmskapere på 70-tallet, ble det ved inngangen til 80-tallet relansert et mer «opprinnelig» auteurbegrep som gjorde det vanskeligere for kvinner å få aksept som filmkunstnere.

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 9. desember 2014, kl. 10.15 i Forum, Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern: "Drøft forståelsen av film som kunst i lys av filmvitenskapelige bidrag til auteurbegrepet etter 1990"

Bedømmelseskomité

  • Professor Anne Marit Myrstad, NTNU (andreopponent)
  • Professor Tytti Soila, Stockholms Universitet (førsteopponent)
  • Professor Espen Ytreberg, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Terje Rasmussen

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:29 - Sist endret 7. des. 2020 11:29