Disputas: Kommunikasjon, mangfold og inkludering på norske hotellarbeidsplasser

Cand.philol. Tone Therese Linge ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Including or Excluding Workplace Communication? Analyzing Communication Competence in Multicultural Hotel Workplaces

Tone Therese Linge

Arbeidsplasser på norske hoteller har et høyt kulturelt mangfold, men er ofte etnisk segmenterte. Storparten av ansatte med innvandrerbakgrunn fra ikke-vestlige land arbeider i dårlig betalte jobber som for eksempel renhold og oppvask.

Tone Linge har gjennom intervjuer og observasjoner på to norske hoteller undersøkt hvilke kommunikasjonsfaktorer ledere og ansatte oppfatter som sentrale for inkludering og medvirkning på norske hotellarbeidsplasser.

Manglende muligheter til å praktisere og videreutvikle norskspråklig kompetanse på arbeidsplassene bidrar til at ansatte med innvandrerbakgrunn havner i en «jobbfelle» hvor de blir ekskludert fra sentrale beslutningsprosesser. De har færre muligheter for deltakelse og inkludering i sentrale arbeidslivsprosesser og færre muligheter til å kvalifisere seg videre for andre typer jobber. Hotellarbeidsplassene utgjør således en lav terskel for å komme inn i arbeidslivet, men det er vanskelig å kvalifisere seg videre til andre typer stillinger.

Inkludering er også knyttet til uformelle sosiale arbeidsrelasjoner og til det å beherske det sosiale språket på jobb. Studien viser hvordan stereotype oppfatninger av kulturforskjeller er med på å styrke og befeste bildet av utenlandsk arbeidskraft som ufaglærte ansatte på laveste nivå i jobbhierarkiet.

Enkelte hotellavdelinger med et høyt antall ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn, har gjennom mange år bygget opp en interkulturell kompetanse innen mangfoldsledelse og kommunikasjon. Avhandlingen viser at denne kompetansen ikke er videreført til andre avdelinger, til tross for at dette kunne ha vært et viktig bidrag til å minimere misforståelser og konflikter i samhandlingen mellom de ulike avdelingene på hotellene.

Avhandlingen argumenterer for et mer målrettet fokus på interkulturell ledelse og inkluderende kommunikasjonsprosesser på arbeidsplassene. Utvikling av bedre strukturer, rutiner og nettverk for å dele interkulturell kompetanse knyttet til mangfoldsledelse på tvers av organisasjonene er en sentral utfordring for ledere ved flerkulturelle hotellarbeidsplasser.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 16. april 2015, kl. 09.15, i Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern : "Theoretical perspectives within "intercultural organizational communication" - crucial dividing lines and future Challenges"

Bedømmelseskomité

  • Professor Iben Jensen, Aalborg Universitet (førsteopponent)
  • Prefekt Charlotte Simonsson, Lunds Universitet (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Elisabeth Staksrud, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Terje Rasmussen.

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:29 - Sist endret 7. des. 2020 11:29