Disputas: Digitale utforskninger av sjanger og teknologi

Cand.philol. Kjartan Rekdal Müller ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Ting, steder, mennesker og historier - Digitale utforskninger av guidesjangeren

Kjartan Rekdal Müller

Sjanger er en ofte oversett faktor i hvordan vi forstår utvikling og bruk av digitale medier og plattformer. Men hvordan kan vi forstå sjanger og den funksjonen det kan ha i design og utvikling av nye medieplattformer?

Kjartan Rekdal Müller har i sitt prosjekt vist hvordan vi kan modellere forholdet mellom sjanger og de underliggende tekniske plattformene i digitale medier. Videre har han demonstrert hvordan sjangerteori og denne modellen kan trekkes inn i forskningsbasert utviklingsarbeid av medieplattformer.

Arbeidet har skjedd i en vekselvirkning mellom teoriarbeid, case-studie og praktisk prototyping, og med digitale guider som utgangspunkt og case.

Kjartan Rekdal Müller har vært tilknyttet Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, og jobber i Gyldendal Norsk Forlag som seniorrådgiver og frontend-utvikler.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 19. januar 2018, kl. 10:15 i FORUM i Forskningsparken:

"Mediedesign som et eget felt innenfor medievitenskap: Styrker og svakheter"

Bedømmelseskomité

  • Universitetslektor Maria Engberg, Malmö högskola (førsteopponent)
  • Førsteamanuensis Anders Fagerjord, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Lars Nyre, Universitetet i Bergen (andreopponent)

Leder av disputas

Disputasleder er instituttleder Arne Krumsvik

Veileder

Publisert 2. jan. 2018 11:11 - Sist endret 5. jan. 2018 09:00