Disputas: Å Tenke Topografisk gjennom Kamera

Master Elisabeth Brun ved Institutt for Medier og Kommunikasjon vil forsvare avhandlingen sin for graden philosophiae doctor (ph.d.): Essayfilm som Topografisk tenkning. Å tenke sted gjennom det bevegelige bildet.

Master Elisabeth Brun ved Institutt for Medier og Kommunikasjon vil forsvare avhandlingen sin for graden philosophiae doctor (ph.d.): Essayfilm som Topografisk tenkning. Å tenke sted gjennom det bevegelige bildet.

Mennesker former ikke bare sine steder. Steder, topografier og arkitektur former menneskers handlinger og språk. Topografier, og våre erfaringer av dem, strukturerer kunnskap og verdensanskuelse. Hvordan kan det å jobbe med kamera og det bevegelige bildet, være en måte å synliggjøre disse strukturene på? En måte å identifisere og reflektere over hvordan samspillet mellom sted, persepsjon og kamerateknologi påvirker vår forståelse og kunnskap om steder, omgivelser, og miljø?

Med avhandlingen argumenterer Brun for at essayistisk filmpraksis, kan forstås og utforskes som en måte å tenke topografisk på, det vil si, en måte å tenke kritisk og konseptuelt gjennom filmens teknikker, om sted og hvordan steder blir oppfattet, forestilt og sett. Avhandlingen argumenterer for at ulike former produsert av ulike teknikker/intensjoner/topografier produserer svært ulike måter å forholde seg til sted på. Prosjektet har bred relevans for utforskning av sted/rom, og det har relevans for et økologisk perspektiv. Som jeg omtaler i avhandlingen, øko-logi betyr tross alt studiet av «hjem.» Miljø er ikke noe abstrakt som finnes «der ute», det er stedene vi bor, stedene vi kommer fra og vårt forhold til dem.

Bruns avhandling inkluderer en video kalt 3xShapes of Home (7 min). Arbeidet med videoen har fungert som en motor i tankeprosessen, samtidig som den er et eksempel på hvordan essayistisk filmpraksis kan være en måte å tenke topografisk på. Nylig vant 3xShapes of Home den Europeiske kunstprisen Ivan Juritz Prize for Creative Experiment 2020.

 

Elisabeth Brun gjennomførte en vellykket dispuats 16. oktober 2020.

Prøveforelesning

Oppgitt tema: Discuss a selection of essay films that explore notions of place different from yours. Position your film relative to these examples.

 

 

 

 

 

 

 

Film 3xShapes of Home

Dersom du har noen spørsmål angående filmen ta gjerne kontakt med Dr Elisabeth Brun

 

 

Vurderingskomite

Disputasleder

Veiledere

 

Emneord: Disputaser ved HF, Disputas
Publisert 8. okt. 2020 16:02 - Sist endret 5. feb. 2021 14:31