Disputas: Profesjonelt kilde-samarbeid bak mediedekningen av helseprioriteringer

Master Nanna Alida Grit Fredheim ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling Hybrid mediatization and network dependencies: Health interest group strategies in a hybrid media landscape for graden philosophiae doctor (ph.d).

Doktorgradskandidat Nanna Alida Grit Fredheim, vegg med teksten "det humanistiske fakultet"

Interessegrupper er avhengige av oppmerksomhet, men konkurransen om synlighet er hard. Fredheims avhandling viser at grupper med ellers ulike interesser kan samarbeide for å nå frem i mediene.

Fredheim har studert hvordan ulike norske interessegrupper innen helse, som pasientforeninger, legemiddelfirma, profesjonsgrupper og fagforeninger, bruker medier for å nå strategiske mål. Mange interessegrupper har blitt profesjonelle kommunikatører. Avhandlingen viser at gruppene gjerne tar kontroll over budskapene sine ved å etterligne pressens vinklinger og kommunisere gjennom egne digitale kanaler. 

Avhandlingen viser også betydningen av samarbeid mellom grupper, direkte eller indirekte, for å styre mediedekningen. Ulike grupper har forskjellige ressurser som kan være nyttige for å få ønskelig medieoppmerksomhet. Noen har for eksempel tilgang på historier om engasjerende enkeltskjebner, andre har mye troverdighet og kunnskap, mens andre igjen har tid og kompetanse til å planlegge medieutspill.

Til tross for at gruppene generelt konkurrerer om et begrenset offentlig helsebudsjett, har de av og til sammenfallende interesser. For eksempel kan helt forskjellige grupper være interessert i at en ny medisin tas i bruk. Underliggende maktforhold og relasjoner mellom dem gjør likevel at samarbeidet ikke alltid er likeverdig. Det kan påvirke noen gruppers synlighet og evne til å styre budskapene de ønsker å kommunisere. For de mindre gruppene er det i praksis de med tilgang på helt eksepsjonelle, medievennlige historier som kan fristille seg helt fra økonomisk avhengighet til andre grupper. For andre vil mangelen på mektige samarbeidspartnere med felles interesser gjøre at de ikke evner å rette offentlig oppmerksomhet mot helt reelle problemer i helsevesenet. 

 

Nanna Alida Grit Fredheim gjennomførte en vellykket disputas 20. august 2021.

Prøveforelesning

Prøveforelesningen strømmes direkte 20. august kl 11:45. Spørsmål kan rettes til imk-events@media.uio.no.

Oppgitt emne: "By what normative standards ought the media strategies of health interest groups be evaluated?"

Bedømmelseskomité

Associate Professor Matthew Powers, University of Washington (førsteopponent)

Professor Karin Raeymaeckers, Ghent University (andreopponent)

Professor Øyvind Ihlen, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Instituttleder Eiri Elvestad

Veiledere

Espen Ytreberg, Universitetet i Oslo

Kjersti Thorbjørnsrud, Institutt for samfunnsforskning


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 9. aug. 2021 13:25 - Sist endret 13. sep. 2021 14:11