Gruppesesjoner

Arbeidet i gruppene er i hovedsak innrettet mot å organisere diskusjoner rundt skriftlig fremlagte papers. Deltakere med innsendte paper presenterer sitt arbeid og mottar konstruktiv respons fra arbeidsgruppens deltakere. 

Ta kontakt med aktuelle gruppeledere dersom du er i tvil om hvilken gruppe ditt paper passer best i. Kontaktinformasjon til gruppelederne finner du ved å trykke på lenkene under navnene under.

 

Frister 

Send inn ditt abstract (maks 300 ord) innen 15. juni 2020. I skjemaet blir du bedt om å oppgi navnet på den gruppa hvor du synes ditt abstract passer best. 

Deltakere med aksepterte abstracts sender inn et fullt paper direkte til gruppeleder(e) for sin gruppe innen 1. oktober 2020. Et konferansepaper kan være utkast til en vitenskapelig artikkel, et utkast til et avhandlingskapittel eller en prosjektbeskrivelse. Arbeid som allerede er publisert skal ikke framlegges i arbeidsgruppene. Paperet bør være på 10-15 sider, og skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

 

Arbeidsgruppe 1: Digital kultur

Gruppeledere: Terje Colbjørnsen (Oslo Metropolitan University) og Niamh Ni Bhroin (UiO)

Digitaliseringen av medieuttrykk fortsetter å reise en rekke medievitenskaplige problemstillinger av både humanistisk og samfunnsvitenskapelig art. Gruppa er åpen for et mangfold av faglige perspektiver og ulike tema, knyttet for eksempel til teknologiske, estetiske, brukerrelaterte, bransjerelaterte og regulatoriske aspekter ved digitale medier.

Arbeidsgruppe 2: Journalistikk

Gruppeledere: Paul Bjerke (Høgskolen i Volda) og Birgitte Kjos Fonn (Oslo Metropolitan University)

Journalistikkforskningen er i vekst. Den tar for seg journalistikk både som samfunnsfenomen, som profesjon/yrke og som tekst. Forskningsfeltet er bredt, og metodene er mangfoldige. En viktig tradisjon innenfor feltet grenser mot politisk kommunikasjon i videre forstand. Arbeidsgruppa ønsker derfor velkommen alle papers som handler om «journalistikk».

Arbeidsgruppe 3: Mediebruk og publikum

Gruppeleder: Torgeir Uberg Nærland (Universitetet i Bergen)
Gruppen er interessert i hvordan mennesker bruker medier, og hva medier gjør med mennesker. Vi tar imot teoretiske og empiriske bidrag som analyserer og diskuterer bruk av nye og gamle medier, resepsjon av medietekster, bruk av enkeltmedier eller mediebruk på tvers av plattformer, og mediebruk i ulike sosiale, kulturelle, politiske og teknologiske kontekster. Vi er opptatt av hvordan mediebruk henger sammen med identitet, demokrati, kjønn, klasse og globalisering.
Publikums og brukernes roller er i stadig endring, og dette henger sammen med omfattende teknologiske, økonomiske og samfunnsmessige forandringer. Nye forskningsspørsmål aktualiseres samtidig som en rekke spørsmål vedrørende tradisjonell mediebruk er ubesvarte. Dette skaper et stort behov for begrepsavklaringer, metodediskusjoner og teoriutvikling. Vi er interesserte i kvantitative og kvalitative tilnærminger, og i å kombinere mediebruksforskning med perspektiver hentet fra for eksempel tekstanalyser, retorikk, produksjonsstudier eller historiske studier, samt tverrfaglige studier. Gruppen er teoretisk bredt orientert og ønsker velkommen perspektiver fra ulike teoritradisjoner fra samfunnsvitenskap og humaniora, inkludert sosiologisk teori, politisk teori og sosialteori, samt ulike disiplinspesifikke teorier knyttet til medieforskning.

Arbeidsgruppe 4: Mediehistorie

Gruppeleder: Ove Solum (Universitetet i Oslo)
I denne gruppen vil temaene og problemstillingene knyttes til ulike mediehistoriske perspektiver og uttrykksformer: mediehistorieteori, mediehistoriske linjer og tendenser, mediehistoriske temaer eller mediehistoriske «cases» fra ulike tidsrom og med ulike medier.

Arbeidsgruppe 5: Internasjonale mediestudier

Gruppeledere: Hilde Arntsen (Oslo Metropolitan University) og Kenneth Andresen (Universitetet i Agder)
Teoretisk eller tematisk kan paper som er blitt framlagt hos oss av og til også legges fram i andre grupper, men vi ønsker en gruppe der selve det internasjonale perspektivet er rådende. Det åpner for komparative perspektiver og diskusjoner en ikke ellers vil kunne få i grupper der norsk/nordisk empiri og perspektiver dominerer.

Arbeidsgruppe 6: Massemedienes struktur og økonomi

Gruppeledere: Jens Barland (Høgskolen Kristiania) og Helle Sjøvaag (Universitetet i Stavanger)
Dette er endringer som reiser spørsmål som: Hvordan påvirkes mediedebatten av utviklingen? Hvordan reagerer medieinstitusjonene? Hvordan endres betingelsene for produksjon av journalistikk? Hvilke konsekvenser får dette synet på publikum – eller kundene? Hvordan påvirker dette mediepolitikken og -regulering? Hvordan påvirker fremvoksende digitale forretningsmodeller medienes funksjon og innhold? Endringene utfordrer medieforskningen til å gi større innsikt i økonomiske perspektiver.

Arbeidsgruppe 7: Fiksjon

Gruppeledere: Anne Gjelsvik (Norges teknisk naturvitenskapelig universitet) og Audun Engelstad (Høgskolen i Innlandet)
Vi tilbringer mesteparten av døgnets timer i ”fiction land”, hevdet Stephen Greenblatt da han mottok Holbergprisen. Fortellinger er med oss over alt og til alle tider, er en av Roland Barthes’ berømte påstander. Medienes fiksjonsfortellinger er en av våre viktigste kilder til underholdning, refleksjon og erfaring. Nettopp fordi mediefiksjoner er med på å forme vårt bilde av verden er det verd å spørre om hvordan vi kan forstå dem – hva de uttrykker og hvordan de har blitt formet. Hva særpreger mediefiksjoner, hva handler de om og hvordan kan de analyseres? Fiksjonsgruppen ønsker papers som analyserer verk (film, dataspill, fjernsyn mm) estetisk eller tematisk, såvel som teoretiske diskusjoner av for eksempel fortelling, estetikk, genre, adaptasjon og intermedialitet. Papers om produksjon, distribusjon og brukere er også velkomne.

Arbeidsgruppe 8: Visuell Kultur

Gruppeledere: Nina Lager Vestberg og Sara Brinch (begge (Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet)
Arbeidsgruppa visuell kultur samler forskere som interesserer seg for bildets plass i kulturen. Visualitet, synets historie og blikkets betydning er blant de sentrale stikkordene for problemstillinger som tas opp i denne gruppa. Visuell kultur og visuelle studier er en tverrvitenskapelig møteplass for forskning som berører så vel kunst- som mediefeltet, og som er rettet mot fortidige praksiser så vel som samtidens uttrykk, der spørsmål om hva bilder gjør og hva bilder er, står sentralt. Ditt paper kan presentere empiriske studier, kritiske analyser eller diskusjoner av teoretiske problemstillinger.

Arbeidsgruppe 9: Dataspill

Gruppeledere: Holger Pötzsch (Universitetet i Tromsø) og Kristine Jørgensen (Universitetet i Bergen)
Gruppen fokuserer på digitale og andre spill og er åpen for bidrag fra ulike ståsteder – spillanalyse og -kritikk, spillkultur, spillerfaringer og -praksiser, spilldesign, eller spillindustri for å nevne noen. Dermed har denne gruppa et tydelig tverrfaglig tilsnitt som reflekterer mangfoldigheten i akademiske tilganger til forskjellige former og bruk av spill og lek.

Dataspill har i dag blitt en ganske naturlig del av de flestes hverdag. Spill kan dermed ansees som sentrale kulturuttrykk med godt fotfeste i ‘populærkulturen’ men som i økende grad også viser kunstneriske og didaktiske ambisjoner og potensialer. Spill og spillelementer brukes til underholdning, refleksjon, undervisning, i politisk kommunikasjon, i arbeidshverdagen m.fl.. Denne økende bruken av spill i hverdagen krever kritiske refleksjoner over og analyser av disse kulturuttrykk både for å kunne bidra til en videre utvikling og modning av mediet og til en bedre forståelse av dens mange virkemåter og potensielle effekter.

Arbeidsgruppe 10: Politisk kommunikasjon

Gruppeledere: Erik Knudsen (Universitetet i Bergen) og Karoline Ihlebæk (Oslo Metropolitan University)

Politisk kommunikasjon inkluderer forskning som befinner seg i dreiningspunktet mellom politikk og kommunikasjon. Arbeidsgruppa ønsker teoretiske, empiriske og metodiske bidrag som belyser hvorfor og hvordan visse temaer og aktører kommuniserer for å få gjennomslag i offentligheten, samt hvordan vi best kan studere dette. Temaer som makt, agendasetting, dagsorden, kunnskap, atferd, tolkningsrammer, misinformasjon/desinformasjon, tillit, polarisering, bruk av politiske nyheter og underholdning, politiske valg, marginalisering og offentlighet er sentrale dimensjoner for arbeidsgruppa.

Midlertidig arbeidsgruppe 1: Screen Cultures

Gruppeleder: Steffen Krüger (Universitetet i Oslo)

That contemporary life is lived on, via, through and in screens is by now a truism – a truism, however, whose reality we need to inquire into, reflect upon and research meticulously so as to understand its bearings and formative effects. The temporary working group is based on the Screen Cultures initiative at UiO, which brings together scholars from across and beyond the humanities to think through the fundamental challenges that our Life on the Screen (Turkle) poses to culture, society, and not least to each of us individually. Our main interests lie in the historical, technological, aesthetic and political dimensions of screens. We invite members of the Screen Cultures network, as well as scholars interested in the cultural dimensions of screen uses (and hence: potential future members of the network) to contribute to this effort with presentations and discussions of their ongoing research in (or criss-crossing, or transcending) the fields of digital media, film and television, as well as related approaches on, or entailing, screens.

Abstracts and contributions can be submitted both in English and Norwegian!

Midlertidig arbeidsgruppe 2: Barn, unge og medier

Gruppeledere: Elisabeth Staksrud og Khalid Ezat Azam (Universitetet i Oslo). 

Denne gruppen er for deg som forsker på medier og hvordan disse brukes, reguleres, forstås, designes og/eller påvirkes av, med og for barn og unge.

Problemstillinger som omhandler barn og unges mediebruk, ulike former for risiko og muligheter ved mediebruk, barns digitale rettigheter samt medienes effekter på barn og unge, vil være særlig relevante for denne gruppen.

Området forstås vidt og favner alle medier og ulike disipliner, teorier og metoder. Gruppens fokus er på å fremme multidisiplinære perspektiver på forskning som har barn og unge som utgangspunkt, og både samfunnsfaglige og humanistiske perspektiver er velkomne.​

Publisert 18. mars 2020 11:41 - Sist endret 25. juni 2020 14:23