English version of this page

Forskningsgrupper på IMK

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) har i 2018 syv forskningsgrupper.

Centre for Research on Media Innovations (CeRMI)

Centre for Research on Media Innovations utforsker hvordan endringer i teknologi, bruksformer og mediebruk bidrar til innovasjon og transformasjon i mediesektoren. Forskningen i feltet undersøker hvordan nye medietjenester blir til og stabiliserer seg, i tillegg til hvordan og hvorfor slike tjenester er i endring.  Forskere som arbeider innenfor feltet er opptatt av samspill mellom teknologi og medieaktører, enten de er institusjonelle eller etablerte aktører (legacy players), eller nye aktører i markedet. Senteret har engelsk hovedside. 

Medieestetikk og Imag(in)ing Technologies

Forskningsgruppen Medieestetikk har som formål å undersøke hvilken rolle medienes uttrykksformer har for hva som formidles. Denne gruppens satsing på "Imag(in)ing Technologies" støttes av IMK som et langsiktig samarbeid. Oppmerksomheten i forskningen er rettet mot formidling (mediering), formidlingens materialitet og teknologi, og de medieerfaringer det aktuelle uttrykket synes å spille på eller forutsette.

 

Politisk kommunikasjon (POLKOM)

Vår gruppe forsker på politisk journalistikk, politiske kampanjer og valgkamp, strategisk kommunikasjon i politiske saker, og politisk retorikk i tradisjonelle og nettbaserte medier. POLKOM er et virtuelt forskningssenter ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK). Sentret skal fremme forskning om politisk kommunikasjon på høyt vitenskapelig nivå og bidra med forskningsbaserte innspill til debatten om demokrati og maktforhold i samfunnet.

Barn, unge og medier

Forskergruppen jobber med problemstillinger relatert til barn og ungdoms bruk av medier, og er knyttet til et større internasjonalt forskningsmiljø på området.

Politisk deltagelse, engasjement og tillit

Forskningsgruppen "Participation, engagement and trust" studerer problemstillinger knyttet til politisk deltagelse og politisk engasjement, samt spørsmål om tillit.

Screen Cultures

Screen Cultures er en utdanningsbasert forskningsgruppe som forsker på teknologiske endringer i det moderne samfunn.

Living the Nordic Model

Living the Nordic Model er et tverrfaglig prosjekt som undersøker "det nordiske barnet".