English version of this page

Forskningsgrupper på IMK

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) har i 2019 følgende forskningsgrupper.

Centre for Research on Media Innovations (CeRMI)

Centre for Research on Media Innovations utforsker hvordan endringer i teknologi, bruksformer og mediebruk bidrar til innovasjon og transformasjon i mediesektoren. Forskningen i feltet undersøker hvordan nye medietjenester blir til og stabiliserer seg, i tillegg til hvordan og hvorfor slike tjenester er i endring.  Forskere som arbeider innenfor feltet er opptatt av samspill mellom teknologi og medieaktører, enten de er institusjonelle eller etablerte aktører (legacy players), eller nye aktører i markedet. Senteret har engelsk hovedside. 

Medieestetikk

Forskningsgruppen Medieestetikk har som formål å undersøke hvilken rolle medienes uttrykksformer har for hva som formidles. Oppmerksomheten i forskningen er rettet mot formidling (mediering), formidlingens materialitet og teknologi, og de medieerfaringer det aktuelle uttrykket synes å spille på eller forutsette.

 

Politisk kommunikasjon (POLKOM)

Forskningsgruppen forsker på politisk journalistikk, politiske kampanjer og valgkamp, strategisk kommunikasjon i politiske saker, og politisk retorikk i tradisjonelle og nettbaserte medier. POLKOM er et virtuelt forskningssenter ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK). Sentret skal fremme forskning om politisk kommunikasjon på høyt vitenskapelig nivå og bidra med forskningsbaserte innspill til debatten om demokrati og maktforhold i samfunnet.

Barn, unge og medier

Barn, unge og medier er en forskninsgruppe som skal danne grunnlaget for et utvidet miljø ved IMK for forskning på barn, unge, medier og risiko, og på lang sikt jobbet mot etablering av SFF eller annen type nasjonalt senter.

Screen Cultures

Screen Cultures er en tverrfaglig forskningsgruppe som studerer teknologiske endringer i det moderne samfunnet. Forskningen er undervisningsbasert og er organisert rundt et nytt, innovativt masterprogram med samme navn, som startet høst 2019.